อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
QC Story

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

Coaching & Train the Trainer for QCC

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน


จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Logistic and Supply Chain

ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP

การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)
Logistic and Supply Chain
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 12.23 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 16.26 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล