อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control


เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

Logistic and Supply Chain

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3(A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 60 เวลา 11.03 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 เวลา 02.30 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล