หลักสูตร TWI – วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relations ( JR ) 2 วัน

บทนำ
Training Within Industry for Supervisor เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Skill Supervisor) เป็นหลัก TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ ปัจจุบันToyota ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J ดังนี้
ในสถานที่ทำงานของแต่ละองค์กรหรือกระบวนการ อาจมีปัญหาที่หน้างานแต่ต่างกับการประยุกต์ใช้ หลักการ 3J อาจมาความแตกต่างกัน

 วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relations การตัดสินใจในการจัดการกับบางปัญหา หัวหน้าอาจมีความหวังดี หรืออาจพิจารณาอย่างไม่รอบคอบ อารมณ์ เป็นเหตุแห่งปัญหา แต่ละบุคคลย่อมมีที่มาแห่งอารมณ์ที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อ การศึกษา ความรู้สึก ภูมิภาค อาชีพ สังคม ครอบครัว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของอารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งสิ้น การทำงานร่วมกับคน ย่อมพบกับอารมณ์ที่หลากหลาย ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั้นบางครั้งสร้างปัญหาที่ไม่น่าเป็นปัญหา ให้กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตได้
การตัดสินใจในการจัดการกับบางปัญหา หัวหน้าอาจมีความหวังดี หรืออาจพิจารณาอย่างไม่รอบคอบ ไม่ครอบคลุมทุกด้าน หรืออาจคิดเอาเอง จนทำให้ปัญหานั้นลุกลามส่งผลร้ายและผลเสียไปสู่พนักงาน คนรอบข้าง และผลผลิตของหน่วยงาน หัวหน้าจึงต้องมีหลักการในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีทักษะและสร้างสรรค์
หลักสูตรนี้ไม่ได้บอกวิธีการแก้ปัญหาให้กับหัวหน้างาน แต่เป็นการแนะแนวทางการสร้างทักษะในการที่เราจะต้อง ทำงานร่วมกับคน อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและราบรื่นโดยจะมีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้ช่วยกันพิจารณา ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะของมัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างทักษะของหัวหน้างาน ในการปฏิบัติต่อคน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะ วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relations
2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องเชื่อถือได้
3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ระดับหัวหน้างานขึ้นไป และผู้ที่สนใจ
ระยะเวลา : 2 วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 12 คน
กำหนดการอบรม 2 วัน 09.00-16.30

รายละเอียดหัวข้อการอบรม
บทนำ
– การสร้างความสัมพันธ์์คือทักษะสำหรับหัวหน้างาน
– การสร้างความสัมพันธ์์ที่ดีระหว่างบุคคล
– ความหวังในการทำงานและความแตกต่างเฉพาะบุคคล
– รากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
– ปัญหาของหัวหน้างานและปัญหาประเภทต่าง ๆ
– กรณีศึกษา การจัดการกับปัญหา
Job Relations (JR) วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน
– การจัดการกับปัญหา 4 ขั้นตอน
– หลักการขั้นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
– ลักษณะและรูปแบบของปัญหา
– การรวบรวมข้อเท็จจริง
– Workshop การรวบรวมข้อเท็จจริง
– วิธีจับความรู้สึก หรือสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูด
– Workshop การจับหาข้อเท็จจริง
– ทบทวนความรู้ หลักการพื้นฐาน,ข้อเท็จจริง
– การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
– Workshop การพิจารณาข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
– การพิจารณาผลของการจัดการปัญหา
– การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
– การตัดสินใจบนข้อมูลความเป็นจริง
– Workshop พิจารณาปัญหาและแก้ไข
– ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกน้อง
– Workshop พิจารณาปัญหาและแก้ไข
– ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีกับผู้อื่น
– Q&A และ สรุปประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน

รูปแบบการอบรม :
บรรยาย40% / ฝึกปฏิบัติ Workshop 60%

 

Total Page Visits: 1083 - Today Page Visits: 1