หลักสูตร TWI – วิธีการสอนงาน Job Instruction ( JI ) 2 วัน

บทนำ
Training Within Industry for Supervisor เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Skill Supervisor) เป็นหลัก TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ ปัจจุบันToyota ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J ดังนี้
ในสถานที่ทำงานของแต่ละองค์กรหรือกระบวนการ อาจมีปัญหาที่หน้างานแต่ต่างกับการประยุกต์ใช้ หลักการ 3J อาจมาความแตกต่างกัน

การพัฒนา ทักษะการสอนงาน Job Instruction ทำให้หัวหน้างาน
1.รู้จักการแบ่งหน้าที่ ประเมินผลความสามารถของพนักงาน
2.สามารถวิเคราะห์รายละเอียด/กิจกรรมย่อย จนสามารถทำสื่อการสอน และ เตรียมตัวสำหรับการสอน
3.มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้น
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเท่าที่พวกเขาจะสามารถทำได้ หัวหน้างานคือ“รู้งาน”และ “รู้หน้าที่” ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นผู้สอนงานได้และถ้าพนักงานทำไม่ได้ทำไม่ถูก นั้นคือ “ปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างาน”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและความจำเป็นของการสอนงาน
1.เพื่อให้ผู้สอนรู้จักการแบ่งหน้าที่ ประเมินผลความสามารถของพนักงานและวางแผนการสอนงานได้
2.สามารถวิเคราะห์รายละเอียด/กิจกรรมย่อย จนสามารถทำสื่อการสอน และ เตรียมตัวสำหรับการสอน
3.มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้น

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 12-15 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 2 วัน  09.00-16.30

หัวข้อสัมมนา
บทนำ

– เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ
– ภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารของแต่ละตำแหน่ง
– ปัญหาที่พบบ่อยในสถานที่ทางาน
– ลักษณะโดยทั่วไปของ TWI
– ปัจจัย 5 ประการสาหรับหัวหน้างาน
– Case Study ( ผูกเงื่อนสายไฟ )
ทักษะการสอนงาน Job Instruction
– การประเมินความจำเป็นในการอบรมและการวางแผนอบรม
– การซอยงานและการทำคู่มือสอนงาน
– Workshop การซอยงาน
– วิธีการสอนงาน 4 ขั้นตอนตาม CARD JI
– ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวเรียน
– ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดงาน
– ขั้นตอนที่ 3 ลองทำ
– ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบประสิทธิผล
– แจกการบ้าน เลือกหัวข้อสอน , จัดทำคู่มือ , อุปกรณ์สำหรับการสอน
– ทบทวนขั้นตอนการสอนงาน
– ชี้แจงข้อแม้การสอน และวิธีการประเมินผลให้คณะกรรมการ
– ทดลองสอนทีละคนๆ 20 นาที
– สรุปผลการประเมินการสอนจากคณะกรรมการแต่ละท่าน

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ในแต่ละกระบวนการของการเป็นผู้สอนและดำเนินการสอนงานจริงโดยให้ผู้สอนแต่ละท่านเลือกงานสำหรับสอนโดยมีระยะเวลาจำกัด 20 นาที
– ประเมินผลจากการให้คะแนนของคณะกรรมการผ่านที่ 70%
– ในวันที่ 2 ของการสอนลูกค้าต้องมีผู้สังเกตการณ์เข้ามาประเมินการสอน 3 ท่าน
– ในวันที่ 2 อาจเลิกช้ากว่ากำหนดขึ้นอยู่กับระยะเวลาสอนแต่ละท่านโดยเฉลี่ยประมาณ 18.00

Total Page Visits: 2086 - Today Page Visits: 1