หลักสูตร การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( QCC Committee ) 1วัน สำหรับผู้มีประสบการณ์

บทนำ
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
Quality Control Circle ( QCC ) คือ “กลุ่มย่อยของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมตัวกันเพื่อทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ ที่ตนรับผิดชอบ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาทีมงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน”

จุดประสงค์ของการทำ QCC :
มุ่งพัฒนาความสามารถของสมาชิกและบรรลุความถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานน่ารื่นรมย์และน่าพอใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า และ ทำให้การบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการเคารพความคิดเห็นของพนักงาน
ประวัติความเป็นมา QCC

แหล่งความรู้ด้านขั้นตอนและเครื่องมือ

ปัจจุบันหลายๆองค์กรทั่วโลกได้ให้การยอมรับว่ากิจกรรม QCC นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในการยกระดับการบริหารงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการปรับปรุงโดยตัวผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเอง จึงทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสามารถรักษาสภาพได้และดีขึ้นแต่ปัญหาที่พบในการทำกิจกรรมของแต่ละองค์กรก็ย่อมแตกต่างกันไป

ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC เป็นการทำให้ทราบว่าผู้ดำเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีผลการกระทำที่มีประสิทธิผลหรือไม่ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผล ไม่ได้มีมาตรฐานกำหนดตายตัว แต่มีเพียงมิติที่ต้อง ยืนยัน คือ
– วิธีการบริหารทีมงานในการดำเนินกิจกรรม
– วิธีการเสริมสร้างความรู้ผ่านขั้นตอน , เครื่องมือ , และการแสดงความคิดเห็น
– ผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และผลลัพย์สุดท้าย
ผู้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรภายในองค์กรเอง ซึ่งอาจมีความรู้และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เทคนิคขั้นตอน ที่แตกต่างกัน ทำให้ผลการประเมินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เพียงแต่ผลลัพธ์ที่วัดค่าเป็นเพียงตัวเงิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกิจกรรม

ตัวอย่างตารางประเมินผลกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรม

ตัวอย่างตารางให้คะแนนกลุ่ม QCC
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้คณะกรรมการ QCC Committee เข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม และสามารถสร้างแบบประเมินที่สอดคล้องกับ 3 มิติ รวมถึงการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการ QCC Committee ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมมาแล้วไม่ตำกว่า 5 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

ทบทวนหลักการ QCC & QC Tools
– หน้าที่งานของแต่ละฝ่าย ทีเกี่ยวข้องกับ PDCA และ SDCA
– ปัญหาและสาเหตุจากการทำงานประจำวัน
– แนวคิดและหลักการ QCC และวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
– กลไลความสำเร็จพื้นฐานของกิจกรรม QCC
– ขั้นตอนการดำเนินกิจกรมและเครื่องมือสำหรับการดำเนินกิจกรรม 0-7
QCC Committee
– บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของ QCC Committee
ขั้นตอนการประกวด
– กรอบการพิจารณารอบเอกสาร
– Workshop
– การตรวจสอบผลงานในสถานที่จริง Step 0-7
– Workshop
– การประเมินผลรอบนำเสนองาน
– ตัวอย่างแบบประเมิน
– Workshop
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– WORKSHOP 1. ตรวจสอบอกสาร
– WORKSHOP 2. ตรวจสอบผลงานในสถานที่จริง
– WORKSHOP 3. ประเมินผลรอบนำเสนองาน

ส่งที่องค์กรต้องเตรียม
1. เตรียมข้อมูลกิจกรรม 3 กลุ่มเพื่อใช้ทำ WORKSHOP ประเมินผล

 

Total Page Visits: 1190 - Today Page Visits: 2