หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่ Self Development to be a New Normal Manager

บทนำ
ผู้จัดการมีบทบาท หน้าที่ ที่เพิ่มขึ้นกว่าตำแหน่ง Supervisor ที่เคยดำรงตำแหน่งมา แต่ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการนั้น การพัฒนาทักษะ ความรู้ ของตนให้พร้อมที่รับมือกับบทบาทใหม่นั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการก้าวมาเป็นผู้จัดการในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ยิ่งต้องพัฒนาให้มากขึ้นทันกับการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมสังคมโลก พลิกชีวิคธุรกิจต่าง ๆ และพลิกชีวิตการทำงานของพนักงานระดับต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ผู้จัดการ
ดังนั้น ผู้จัดการมือใหม่หรือหัวหน้างานยุคเดิม ๆ ต้องพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านงาน ด้านคน ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อให้เป็นผู้จัดการที่มีความสง่าในทุกด้าน เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมาย บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นทันยุค

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตร เตรียมผู้บริหาร มีความรู้ และเข้าใจถึงสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และนำไปวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานและแนวทางการทำงานยุคใหม่ไปปรับใช้กับงานของตนเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสื่อสารกับลูกน้องได้เข้าใจตรงกัน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พนักงานในระดับตำแหน่งหัวหน้างานที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หรือผู้จัดการมือใหม่

หัวข้อการอบรม
1. การเปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปัจจุบัน
– สถานการณ์ VUCA
– เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว เช่น โรคระบาด มลพิษทางอากาศ ฯลฯ
– การเปลี่ยนแปลงในด้านระบบการทำงาน
2 การบริหารผลการปฏิบัติงานในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
– การตั้งเป้าหมายในการทำงาน และการเลือกตัวชี้วัดในการทำงานที่เหมาะกับสถานการณ์ ธุรกิจ องค์กร และงาน เช่น OKRs , KPI เป็นต้น
– Workshop : การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน
– การพัฒนา Competency เพื่อให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
– Workshop : การจัดทำ Functional Competency เพื่อการพัฒนาได้ตรงจุด
– IDP (Individual Development Plan) เพื่อใช้ในการพัฒนา Competency
– Workshop : การจัดทำ IDP
– แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ
3. แนวทางการทำงานในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
– แนวทางการทำงานยุค New Normal – Work from Home ผสม การทำงานในสำนักงาน หรือการแบ่งสัดส่วนทั้งสองแบบให้เหมาะสม
– การปรับตัวของผู้จัดการในด้านเทคโนโลยี, media ต่าง ๆ
– การติดตามงานในการทำงาน Work from Home ที่ทุกฝ่ายมีความสุข
4. การบริหารคนในยุค New Normal
– การเข้าใจธรรมชาติของคนยุคใหม่ เช่น Gen Z, Gen Millennium
– ประเภทของคน และการรับมือกับคนแต่ละประเทภ
– การมอบหมายงานและติดตามงาน คนยุคใหม่
– การพัฒนาความรู้ ทักษะ ลูกน้องยุคใหม่
– Workshop : วิธีการพัฒนาความรู้ ทักษาะ คนยุคใหม่
5. เทคนิคการสื่อสารสำหรับกับลูกน้องให้เข้าใจตรงกัน
– ช่องทางในการสื่อสารที่ทันต่อยุค New Normal
– ข้อดีและข้อเสียของช่องทางต่าง ๆ
– การสื่อสารที่เหมาะสมและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
– กิจกรรม : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม หลักสูตร เตรียมผู้บริหาร
ใช้การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) Case Study และการทำ Workshop กิจกรรมทางการบริหาร

Total Page Visits: 1141 - Today Page Visits: 1