หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis ( MSA ) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

Keyword ค้นหาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร msa , อบรม MSA , คู่มือ MSA 4th Edition , MSA Training , MSA 4th Edition PDF , msa 4th edition ภาษาไทย , การทำ msa , ตัวอย่าง MSA Plan , Gage R&R Attribute คือ , GR&R ทฤษฎี , Attribute Gage R&R ตัวอย่าง , แบบฟอร์ม msa , คอร์สอบรม msa , การวิเคราะห์ระบบการวัด msa pdf , msa คืออะไร

บทนำ หลักสูตร msa
  ระบบการวัดปัจจุบันมีความสำคัญต่อการ ยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้องแต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการวัดขาดความเที่ยงตรง และความแม่นยำ
  ซึ่งจะส่งผลทันทีต่อการตัดสินใจด้านการวัดและวิเคราะห์ค่าของการตรวจสอบชิ้น งานที่มีความผิดพลาด ทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นระบบการวัดจึงถือเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุม และต้องลดความผันแปรในระบบการวัดซึ่งจำเป็นในช่วงของการทดลองผลิตและการผลิตจริงในเฟสที่ 4และ 5
Measurement System Analysis (MSA) คือ การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงสถิติของการวัดเพื่อจำแนกปัญหาที่พบในระบบการวัดซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก เช่น คน เครื่องมือ วิธีการ สภาพแวดล้อม เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการวัดทำให้การวัดมีความน่าเชื่อถือ
การทำการวิเคราะห์ระบบการวัด MSA จะต้องทำการวิเคราะห์ทุก การวัด การตรวจสอบ และการทดสอบ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ตามที่ระบุไว้ใน แผนควบคุม
ซึ่งเครื่องมือที่จะต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบการวัด MSA เพื่อบ่งชี้ปัญหามีอยู่ 5 ชนิดและมีการวิเคราะห์ตามลำดับดังนี้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด MSA ตามคำแนะนำของ AIAG
2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของ MSA
– ข้อกำหนด IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับ MSA
– ความหมายของ “การวัด”
– ผลกระทบของการวัด (α , β )ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
– บทบาทของการวัดต่อการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์
– หลักการและความแปรผันในระบบการวัด
– ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด
– ความถูกต้องและความแม่นยำของการวัด
– การปรับปรุงระบบการวัดเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อถือ
– ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาของระบบการวัด
– บ่งชี้ประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการวัด
– สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนการวิเคราะห์ระบบการวัด
 การวิเคราะห์ความความสามารถในการทำซ้ำและทำเหมือนของระบบการวัดแบบ Variable
– GR&R คืออะไร
– ขั้นตอนการวิเคราะห์
– Run Chart แสดงผลการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ
– Whiskers Chart แสดงให้เห็นพิสัยของการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ
– การคำนวณและการวิเคราะห์จากค่า Xbar-R
– การคำนวณและการวิเคราะห์ ค่า Repeatability , Reproducibility GR&R , Rp , PV , TV ,ndc
– Workshop (ทดลองจริง)
– นำเสนอผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของระบบการวัดแบบ Variable
– Bias คืออะไร
– ขั้นตอนการวิเคราะห์ความถูกต้อง
– คำนวณหาค่า bias
– คำนวณหาช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Intervals) ของ Bias
– Workshop (ทดลองจริง)
– นำเสนอผลการวิเคราะห์
 การวิเคราะห์ความความสามารถในการทำซ้ำและเบี่ยงเบนเมื่อเปลี่ยนย่านวัด แบบVariable
– Linearity คืออะไร
– ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและแม่นยำในแต่ละย่านวัด
– คำนวณหาค่า bias แต่ละย่านวัด
– คำนวณหาช่วงความเชื่อมั่น ของ Bias แต่ละย่านวัด
– การยืนยันสมมติฐานของค่า (a , b )
– Workshop (ทดลองจริง)
– นำเสนอผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบการวัดแบบVariable
– Stability คืออะไร
– ขั้นตอนการทวนสอบความเที่ยงตรงและแม่นยำ
– การคำนวณหาค่า UCL , LCL ของ Bais
– Workshop (ทดลองจริง)
– นำเสนอผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความถูกต้องและทำเหมือน ระบบการวัดแบบAttribute
– Kappa คืออะไร
– ขั้นตอนการวิเคราะห์ Repeatability , Reproducibility แบบ Attribute
– การคำนวณ Kappa , Effectiveness , Miss Rate , False Alarm Rate
– Workshop (ทดลองจริง)
– นำเสนอผลการวิเคราะห์
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– ทำกิจกรรมกลุ่มในการประเมินและร่วมกันระดมความคิด

สิ่งที่องค์กรต้องจัดเตรียม ( ต่อกลุ่ม )
1 วิเคราะห์ระบบการวัดแบบ Variable
ความแม่นยำแบบวัด GR&R , AV , EV , TV
– ชิ้นงาน part เดียวกัน จำนวน 10 ชิ้น จะต้องมีขนาดแตกต่างกันอย่างน้อย 5 กลุ่ม ถ้าต่ำกว่านี้ค่า ndc จะต่ำ
– เครื่องมือวัด 3 ตัวอาจเป็นเวอร์เนียร์หรือไมโคร ความละเอียดแย่สุด1/3 ของspecที่จะวัด (ควรมีความระเอียดมากกว่าไม่งั้นค่า ndc จะต่ำเหมือนกัน
– สติกเกอร์สำหรับติดชิ้นงานทางเราจะจัดเตรียมให้

ความถูกต้องแบบวัด biasและ Stability
– ชิ้นงานที่มี SEPC ไกล้เคียงกัน 3 ชิ้น แต่เราจะสนใจแค่ชิ้นเดียวอีกสองชิ้นจะเป็นชิ้นหลอก
– เครื่องมือวัดเหมือนกัน GR&R
ความถูกต้องแบบวัด Linearity
– ชิ้นงานจำนวน 5 ชิ้น(ต้องมีจุดวัดในชิ้นนั้นๆประมาณ 5 จุด)
– เครื่องมือวัดเหมือนกัน GR&R

2 วิเคราะห์ระบบการวัดแบบ Attribute
– ชิ้นงาน part เดียวกัน จำนวน 20 ชิ้น และมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ถุงที่ 1 ชิ้นงานดี 30%
ถุงที่ 2 ชิ้นงานเสีย 30%
ถุงที่ 3 ชิ้นงานที่ตัดสินใจยากแต่ดี 20%
ถุงที่ 4 ชิ้นงานที่ตัดสินใจยากแต่เป็นชิ้นงานเสีย 20%
– WI limit sample ที่บอกว่าชิ้นงานแบบไหนยอมรับได้หรือไม่ได้
– อุปกรณ์สำหรับตรวจเช่นแว่นขยายถ้าจำเป็นต้องใช้
– ให้ผู้ที่คิดว่าเก่งเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะภายนอกแยกออกมาเป็น 4 ถุงไม่ต้องติดเลขเดียวจะติดทีหลัง

3 โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่องต่อกลุ่มเอาของใครมาก็ได้ต้องมีโปรแกรม office excel ด้วย

Total Page Visits: 897 - Today Page Visits: 3