หลักสูตร Control Plan 1st Edition ( Mar 2024 ) 1 และ 2 day

บทนำ หลักสูตร Control Plan 1st
หลักสูตร Control Plan 1st จะให้คำอธิบายสรุปเกี่ยวกับระบบที่ใช้ในการลดความแปรผันในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงอธิบายการดำเนินการที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ รวมถึงข้อกำหนดในการรับ ข้อกำหนดระหว่างดำเนินการ ข้อกำหนดในการส่งออก และข้อกำหนดเป็นครั้งคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของกระบวนการทั้งหมดจะภายใต้การควบคุม แผนควบคุมอาจระบุกระบวนการแก้ไขงานโดยตรง หรืออาจใช้แผนควบคุมแยกต่างหากสำหรับการแก้ไขงาน
การเปลี่ยนแปลงหลักที่คุณจะพบในคู่มือแผนการควบคุมฉบับใหม่ ได้แก่:
บทที่ 1 บทนำ
 ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติโดยละเอียดสำหรับหัวข้อที่อิงตามปัญหา/โอกาสที่ผ่านมา
บทที่ 2 การพัฒนาแผนควบคุม Control Plan Development
 มีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับกระบวนการ APQP
 ก่อนหน้านี้มีเพียงคำอธิบายเนื้อหาแต่ละส่วนในแผนควบคุม ในส่วนนี้มีเพิ่มคำอธิบาย Input และ Output สำหรับการพัฒนา
 คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาแผนการควบคุม
บทที่ 3 แผนควบคุมในระยะต่างๆ
 การแนะนำข้อกำหนด “การเปิดตัวอย่างปลอดภัย” เพื่อควบคุมขั้นตอนของแผน
บทที่ 4 การใช้แผนควบคุมอย่างมีประสิทธิผล
 ตัวอย่างการพัฒนาแผนสำหรับแอปพลิเคชันการผลิตแบบอัตโนมัติสูง
 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาและจัดการแผนการควบคุม
ภาคผนวก
 ตัวอย่าง วิธีการควบคุมและข้อกำหนด
 ตัวอย่าง ตาราง แบบฟอร์ม
 รายการตรวจสอบที่แก้ไขเพิ่มเติม สนับสนุน
ในการออกแบบ Control Plan 1st จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง FMEA เพื่อนำผลการวิเคราะห์และแนวทางการควบคุมป้องกันมาใช้เป็นแนวทางการควบคุม
วัตถุประสงค์ หลักสูตร Control Plan 1st
เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาแผนควบคุมของกระบวนการที่ตนเองรับผิดชอบจากข้อมูลป้อนเข้า เช่น FMEA และ Process Flow

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
บทนำ
– วัตถุประสงค์การทำระบบ QMS อุตสาหกรรมยานยนต์
– Core Tools for IATF16949:2016
– Control Plan คืออะไร
– การเปลี่ยนแปลงหลักที่จะพบในคู่มือแผนการควบคุมฉบับใหม่
– ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 1 ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุม
1.1 แบบฟอร์มแผนควบคุม
1.2 คุณลักษณะพิเศษ
1.3 คุณลักษณะการส่งผ่าน (PTC)
1.4 การยืนยันการป้องกันข้อผิดพลาด
1.5 แผนควบคุมกลุ่มผลิตภัณฑ์
1.6 กระบวนการ และ/หรือ แผนควบคุมที่สัมพันธ์กัน
1.7 กระบวนการแก้ไขงานและซ่อมแซม
1.8 รายละเอียดของแผนตอบโต้
1.9 การตรวจสอบด้วยสายตา 100%
1.10 กระบวนการ Black-Box
1.11 องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรที่รับผิดชอบการออกแบบ
1.12 อุปทานที่กำหนด
1.13 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาและจัดการแผนควบคุม
บทที่ 2 การพัฒนาแผนควบคุม
2.1 การเริ่มต้นใช้งาน
2.2 การกำหนดช่วงเวลาและการประสานงานระหว่างทีม APQP และทีม CP
2.3 ปัจจัยนำเข้า (ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงหัวข้อในคู่มือ APQP)
2.4 ผลลัพธ์ (ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงหัวข้อในคู่มือ APQP)
2.5 ช่องต่างๆ ในแบบฟอร์ม
บทที่ 3 แผนควบคุมในระยะต่างๆ
3.1 แผนควบคุมต้นแบบ
3.2 แผนควบคุมการทดลองผลิต
3.3 แผนควบคุมการผลิต และ แผนควบคุมการเริ่มผลิตอย่าง ปลอดภัย
บทที่ 4 การใช้แผนควบคุมอย่างมีประสิทธิผล
4.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการแบบ ย้อนกลับ (Reverse PFMEA)
4.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาและจัดการแผนควบคุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.3 การตรวจประเมินกระบวนการจากหลายระดับชั้นเพื่อทวน สอบแผนควบคุม
4.4 แผนควบคุมในกระบวนการอัตโนมัติขั้นสูง
4.5 การใช้ Family FMEA และ Foundation FMEA
4.6 การควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการขนถ่าย
4.7 การจัดการความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุม
Workshop
– การพัฒนาแผนควบคุม (ดำเนินการระหว่างอธิบายบทที่ 2-3)

วันที่ 2
ติดตามผลการพัฒนาและให้คำแนะนำ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%

ลูกค้าต้องจัดเตรียม
– Drawing
– Main Process Flow Chart และ Element Process Flow Chart
– Control Plan Special Characteristics
– Characteristics Matrix
– PFMEA
– รายชื่อเอกสารคู่มือการทำงาน ( WI )

Total Page Visits: 3002 - Today Page Visits: 3