หลักสูตร Requirements ISO 22000:2018 ( Food Safety Management System )

บทนำ
ISO 22000 Food Safety Management System: FSMS ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานดังกล่าวเน้นที่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของ อาหารให้มีความชัดเจน โดยจะเป็นที่รวมของข้อกำหนดในมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อประกันความปลอดภัยของสินค้าตลอดเส้นทางห่วงโซ่อาหาร โดยเน้นที่การสื่อสารร่วมกันระบบการจัดการและการควบคุมอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกันว่ามีการกำหนดรายละเอียดการตรวจสอบเพื่อความ ปลอดภัยของอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน โดยอาศัยข้อมูลจากการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อาหารทุกราย ให้ข้อมูลและหลักฐานตามความต้องการของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายในด้านความเป็น ไปได้ ความจำเป็น และผลกระทบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยอาศัยข้อมูลจากการสื่อสารระหว่าง ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
ISO 22000 จะครอบคลุมทั้งข้อกำหนดของ GHP, HACCP และข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการในองค์กร
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 22000 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฉบับใหม่ จาก Version 2005 เป็น 2018 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้ ที่จะเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ ISO 22000:2018 การอบรมหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รับทราบข้อกำหนดต่างๆที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO22000 : 2018 และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารด้านคุณภาพขององค์กรสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22000 : 2018
3. เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามระบบบริหารด้านคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล
4. เพื่อให้พร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO22000 : 2018

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของระบบ ISO22000 : 2018
ข้อกำหนด ISO22000 : 2018
– Context of the organization บริบทองค์กร
– Leadership ความเป็นผู้นำ
– Planning การวางแผน
– Support การสนับสนุน
– Operation การควบคุมการดำเนินการ
– Performance evaluation การประเมินสมรรถนะ
– Improvement การปรับปรุง

Remark :
1.ตารางการสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามความเห็นของผู้สอนและผู้เข้าเรียน
2.ขอความกรุณานำเอกสารที่แต่ละแผนกรับผิดชอบ มาเป็นแนวทางในกิจกรรมการตอบคำถามสำหรับ WORK SHOP: การตรวจติดตามภายใน

Total Page Visits: 947 - Today Page Visits: 1