หลักสูตร การออกแบบการทดลองเบื้องต้น (ประมวลผลด้วย MS Excel) (Introduction to DOE, using MS Excel) 1 วัน

บทนำ
ปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพของแต่ละโรงงานมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรหลายแห่งมีความตระหนักที่จะนำเครื่องมือเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ในอดีตมีต้นทุนที่เกิดจากการทำ Trial and Error เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีปัจจัย (Factor)

ที่จะต้องใช้หลายองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหายิ่งจะต้องใช้ทั้งต้นทุน และเวลามหาศาลในการดำเนินการ ซึ่งการออกแบบการทดลอง หรือ DOE (Design of Experiment) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ด้วยต้นทุนต่ำ และเวลาในการดำเนินการน้อย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ แนวทางในการออกแบบการทดลอง DOE เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรมสัมมนา ได้เข้าใจหลักการ และการตีความผลการทดลอง
4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำเทคนิค DOE ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม  1 วัน 09.00-16.30

– กระบวนการทางธุรกิจและการแก้ไขปัญหา
– ทบทวนความเข้าใจทางสถิติเบื้องต้น
– แนวคิดและหลักการของการออกแบบการทดลอง
– ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง
– การออกแบบการทดลองแบบ OFAT
– 2-Sample t test
– Analysis of Variance (ANOVA)
– การออกแบบการทดลองแบบ Factorial
– Main effect และ Interaction effect
– การพิจารณาความเกี่ยวข้องของปัจจัย (R-Squared)
– 2-factor factorial design
– Factorial plot และการเลือกจุด Optimization

รูปแบบการอบรม
– บรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
– หลักสูตรนี้ใช้ Microsoft Excel ช่วยในการคำนวณ

หมายเหตุ
– โปรแกรม Microsoft Excel ต้องเป็น Version 2013 หรือใหม่กว่า

Total Page Visits: 1107 - Today Page Visits: 1