หลักสูตร การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement : FI or Specified Improvement : SI ( 2 วัน )

บทนำ
Focused Improvement หรือ Kobutsu Kaizen หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Specified Improvement เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
การแบ่งลำดับความสำคัญนิยมแบ่งออกเป็น 3 ระดับเพื่อให้ง่ายต้องการบริหารจัดการในการปรับปรุงและมักมีการแบ่งแยกผู้รับผิดชอบดังนี้
รูปแบบของกิจกรรม JIPM แนะนำแนวทางดำเนินงานโดยใช้หลักการของPDCA ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาการปรับปรุงประมาณ 2-4 เดือนต่อหนึ่งเรื่อง และเมื่อทีมงานทำกิจกรรมการปรับปรุงเสร็จแล้ว จะต้องเตรียมด้วยว่าโครงงานถัดไปจะทำอะไร
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม Focused Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement ) ของ TPM
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement )

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

บทนำ
– แนวคิด และ หลักการของ TPM และการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักร
– บทบาทและหน้าที่ของ กิจกรรมเสาหลักการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
– นิยามและความสัมพันธ์ของความสูญเสียหลัก 16 ประการ (16 Major losses)
– การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
– PDCA 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
Plan
1 เลือกเครื่องจักร,สายการผลิต,กระบวนการผลิต ตัวอย่าง
2 จัดตั้ง Project Team
3 ทำความเข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้น
– Workshop การกำหนด/ค้นหาความสูญเสีย
4 กำหนดประเด็นการปรับปรุงและเป้าหมาย
5 กำหนดแผนการปรับปรุง
– Workshop
Do
6 วิเคราะห์และประเมินผลมาตรการ
* Why Why analysis
* W5 Image
* PM analysis
– Workshop
7 ลงมือปรับปรุง
Check
8 ยืนยันผลที่ได้
Action
9 จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
– Workshop
10 ขยายผลไปยัง เครื่องจักร,สายการผลิต,กระบวนการผลิตอื่นๆ
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Work 70%
– ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิด

 

Total Page Visits: 1675 - Today Page Visits: 2