หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

บทนำ
ในทุกกิจกรรมการทำงานคุณภาพของงานคือสิ่งที่คาดหวังของทังลูกค้าภายในและภายนอก เพื่อทำให้แต่ละกิจกรรมเกิดงานที่มีคุณภาพองค์กรจึงพยายามหาวิธีการป้องกัน และ ติดตาม แต่ในบางครั้งการดำเนินการอาจเกิดความล้มเหลว ทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาทั้งที่เกิดขึ้นทันทีและแอบแฝงเช่น

แนวคิดเรื่อง ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality ได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดย Juran (คู่มือการควบคุมคุณภาพที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1951) และแนวคิดนี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกัน (Philip Crosby) หรือต้นทุนที่มีคุณภาพไม่ดี (Joseph Juran) คำว่า ‘ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality’ หมายถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ
ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ:
1 ค่าความล้มเหลวภายนอก ( External Failure Cost ) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบหลังจากลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นการประมวลผลข้อร้องเรียนจากลูกค้าผลตอบแทนของลูกค้าการอ้างสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
2 ค่าใช้จ่ายภายในล้มเหลว (Internal Failure Cost ) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบก่อนที่ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นเศษซากการทดสอบใหม่การตรวจสอบซ้ำการทดสอบซ้ำการตรวจสอบวัสดุการปรับลดวัสดุ
3 การตรวจสอบ (ประเมิน) ต้นทุน (Inspection (appraisal) Cost) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดระดับของการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ (การวัดการประเมินหรือการตรวจสอบ) เช่นการตรวจสอบการทดสอบกระบวนการหรือการตรวจสอบบริการการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ
4 ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน (Prevention Cost) คุณภาพต่ำเช่นการทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่การวางแผนคุณภาพการสำรวจซัพพลายเออร์การทบทวนกระบวนการทีมปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม
ค่าสัดส่วนของ ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality แต่ละประเภท ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับองค์กรเป็นผู้ตัดสินใจ
ลงทุนป้องกันหรือวัดมากเกินไปก็ทำให้เกิด ทุนทุนรวมที่สูงเกินความจำเป็นไม่ป้องกัน/ตรวจสอบเลย ก็ทำให้ต้นทุนรวมสูงเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดในการจำแนก ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพได้
กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างานขึ้นไป และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 1 วัน  09.00-16.30

หัวข้อสัมมนา
บทนำ
– ความหมายด้านคุณภาพ และความคาดหวังของลูกค้า
– การก่อเกิดคุณณภาพและแนวคิดการลด COQ เพื่อความอยู่รอด
– ต้นทุนคุณภาพคืออะไร
ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality
– PAF Model เพื่อการวิเคราะห์ COQ cและขั้นตอนการวิเคราะห์ COQ
– ต้นทุนของการป้องกัน (Prevention Cost, P)
– ต้นทุนของการตรวจสอบ (Appraisal Cost, A)
– ต้นทุนของความบกพร่องด้านคุณภาพ (Failure Cost, F)
– Workshop1 ระบุกระบวนการและรายการ COQ
การจัดทำข้อมูลต้นทุนด้านคุณภาพ
– การเก็บข้อมูลต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality
– ระบุรายละเอียดของแหล่งที่มาของต้นทุนแต่ละประเภทและวิธีคำนวน
– Workshop2 ระบุรายละเอียดต้นทุนและวิธีการคิด
– กำหนดรูปแบบ Form ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
– Workshop3 การออกแบบ form เก็บข้อมูลต้นทุน
– รูปแบบการสรุปข้อมูล
การแสดงผลเพื่อการวิเคราะห์
– แนวคิดการวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุน
– การแสดงผลด้วยสถิติสำหรับการวิเคราะห์
– workshop การวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality โดย PAF Model
– กลไกของการบรรลุเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย และยกตัวอย่าง
– ทำกิจกรรมระดมความคิดเห็น ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality และวิเคราะห์ข้อมูล

Total Page Visits: 2689 - Today Page Visits: 1