กฤษณพงศ์  ลายอักษร  

รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี DIP Consultant  Award 2010
สาขาด้านเทคนิควิศวการจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526   ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (บางมด)
พ.ศ. 2548  Mini MBA ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา ชลบุรี
พ.ศ. 2555  Mini Energy Engineering ม.มหิดล วิทยาเขต ศาลายา

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ            การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy   Efficiency) ของ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

ประวัติการทำงาน 

ชื่อองค์กร / หน่วยงาน ตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ปีที่เริ่ม-สิ้นสุดทำงาน
สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการสมาคม บริหารงานและพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาอุตสาหกรรม 1ต.ค. 2554 -2556
คณะบุคคล นวัตกรรมลีน-ซิกม่า วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้าน Lean Manufacturing, Green Productivity, Clean Technology, LCA & Carbon Footprint, Energy Management System, ISO 50001, TPM, Kaizen, TPS,

EuP/ErP,

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาในโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 2551-ปัจจุบัน
บ.Celestica (Thailand) Lean & Six Sigma Manager พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 2541-2555
บ. Hitachi Ferrite (Thailand) Ltd. Production Manager วางแผนและควบคุมการผลิต 2540-2541
บ.Summit Electronic Components Ltd Production Manager วางแผนและควบคุมการผลิต 2533-2540
บ.Thai Rung Union Cars Ltd Engineering Manager พัฒนาและปรับปรุงไลน์การผลิต 2530-2533
บ.B.I.S. Pipe Fitting Ltd Production Engineer ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต 2530-2530
บ.Thai Glass Industries Ltd. Production Engineer ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต 2527-2530

ผลงานทางด้านวิชาการ

ชื่อบทความ เดือน/ปี ตีพิมพ์ สื่อที่เผยแพร่

(ชื่อวารสาร/หนังสือ/website อื่นๆ)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Lean Manufacturing ตอนที่ 1 กันยายน 2552 20 Good Practices of  PSMEs Project 2009
พัฒนาและจัดทำหลักสูตร E-Learning Lean Manufacturing ให้กับ สวทช. ปี 2553 Website ของ สวทช.
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Lean Manufacturing ตอนที่ 2 กันยายน 2553 7 Good Practices of  PSMEs Project 2010
Lean and Green Productivity ปี 2553 วารสารครบรอบ15ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
Lean Manufacturing ปี 2555 คู่มือพัฒนาบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
Lean and Clean Technology ปี 2555 วารสารครบรอบปี2555 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
Kaizen เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ปี 2556 หนังสือ “Kaizen เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน”  โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การปรับปรุงการผลิตแบบไคเซ็นเพื่อลดความสูญเปล่า 7 ประการ ปี 2557 หนังสือ “การปรับปรุงการผลิตแบบไคเซ็นเพื่อลดความสูญเปล่า 7 ประการ”  โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์  และ นาย กฤษณพงศ์  ลายอักษร

 

ประวัติการเป็นที่ปรึกษา

Period Company / Organization Type of Project Role
2008 Hi Tech MFG Lean Manufacturing Consultant
2008 Stiebel Eltron Asia Lean Manufacturing Consultant
2008 Summit Electronic Components Lean Manufacturing Consultant
2009 Stiebel Eltron Asia Lean and Clean Technology Consultant
2009 Nissei Mizuki Company Lean and Clean Technology Consultant
2009 Nissei Fujizawa Lean and Clean Technology Consultant
2009 Showa Intertrade Lean and Clean Technology Consultant
2010 Siam Industry Lean and Green Productivity Consultant
2010 L&E Manufacturing Lean and Green Productivity Consultant
2010  VCK Line Co., Ltd. Practical Lean Manufacturing Consultant
2010 Belton Electronic Kanban System Consultant
2010 Showa Intertrade Lean and Green Productivity Consultant
2010 SPB Panel Industry Lean and Green Productivity Consultant
2011 S&J International Enterprise Carbon Footprint of Product Consultant
2012 Tri-Attaboon Co., Ltd. Lean Kaizen Consultant
2012 Forth Corporation (Public) Company Lean Kaizen Consultant
2012 Tri-PunJan Co., Ltd. Productivity Improvement Consultant
2012 Venz Electric Co., Ltd. Lean Manufacturing Consultant
2012 Showa Intertrade Clean Technology Consultant
2012 S&J International Enterprise Total Energy Management, TEM11 Consultant
2012 Fuji Asia Total Energy Management, TEM11 Consultant
2013 Summit Electronic Components Total Energy Management, TEM11 Consultant
2013 Krung Thai Feed Mill (Public) Company Total Energy Management, TEM11 Consultant
2013 Tile Top Industry Total Energy Management, TEM11 Consultant
2013 Thai Auto Conversion Total Energy Management, TEM11 Consultant
2013 Capital Cereal (Public) Company Total Energy Management, TEM11 Consultant
2013 Sri-Prasit Phamacy Lean Kaizen Consultant
2013 Rinnai Industry (Thailand) Lean Kaizen Consultant
2013 United Technology Lean Kaizen Consultant
2013 L&E Solid State Lean Kaizen Consultant
2013 Panasonic EuP/ErP of Product Consultant
2013 Sharp Appliance EuP/ErP of Product Consultant
2013 Bitwise Company EuP/ErP of Product Consultant
2014 Thai Auto Conversion Energy Management System Consultant
2014 Nissei Mizuki Company Energy Management System Consultant
2014 SNS Proservices Co.,Ltd. Logistic Cost Reduction Consultant
2014 Rinnai Industry (Thailand) Lean Kaizen Consultant
2014 Bangkok Tokyo Sock Co.Ltd. Energy Management System Consultant
2014 Summit Electronic Components Co, Ltd. Lean Kaizen Consultant
2014 Eastern Polypack (Public) Co.,Ltd ISO50001 Consultant
2014 Panasonic  Appliances Co, Ltd. EuP/ErP of Product Consultant
2014 Kyorishu Kiden Fuji (Thailand) Co.,Ltd. 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) Project Consultant
2014 Siam Kubota Corporation Co.,Ltd. 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) Project Consultant
2014 Union Carton Industry Co.,Ltd. 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) Project Consultant
2014 Somboon  Advance Technology (Public) Co.,Ltd. 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) Project Consultant
2014 Nawa-Intertech Co.,LTD. 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) Project Consultant
2014 Thai MFC Co.,Ltd. 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) Project Consultant
2014 Sunshine International Co.,Ltd. 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) Project Consultant
2014 Summit Electronic Components Co.,Ltd. 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) Project Consultant
2007 Electrical and Electronic Institute of Thailand Lean Management Trainer
2007 Electrical and Electronic Institute of Thailand Lean Manufacturing Trainer
2008 Electrical and Electronic Institute of Thailand Advance Lean Manufacturing Trainer
2008 Electrical and Electronic Institute of Thailand Train the Trainer, Lean Manufacturing Trainer
2008 Electrical and Electronic Institute of Thailand Lean Manufacturing Trainer
2008 NEC Tokin Co., Ltd. Introduction to Lean Manufacturing Trainer
2008 Industrial Outsourcing Thailand Exhibition Mixed Model Production with Lean Thinking Trainer
2008 Thai – German Institute and Green World Media Co., Ltd. Lean Manufacturing Trainer
2008 Electrical and Electronic Institute of Thailand Lean Manufacturing Trainer
2008 Sharp Appliance (Thailand) Muda Control Trainer
2008 Electrical and Electronic Institute of Thailand Lean and Clean Production Trainer
2008 Honda Manufacturing Company Muda – Muri – Mura Trainer
2009 บ.Phillips Electronics จำกัด Lean Tools Trainer
2009 Electrical and Electronic Institute of Thailand Lean Production Trainer
2009 Nissei Mizuki Company Mixed Model Production with Lean Thinking Trainer
2009 Electrical and Electronic Institute of Thailand, and Precise Electric Co., Ltd. Kaizen for Cost Reduction Trainer
2009 Nissei Fujizawa Mixed Model Production with Lean Thinking Trainer
2009 Stiebel Eltron Asia Lean, Value Stream Mapping Trainer
2009 Kultorn Premier Co., Ltd. Laen Practitioner  Module 1 Trainer
2009 Kultorn Premier Co., Ltd. Laen Practitioner  Module 2 Trainer
2009 Spansion  Company Lean Manufacturing Trainer
2009 DDK Fujikura Lean Manufacturing Trainer
2009 Sony Technology Muda –  Muri – Mura and Kaizen Trainer
2009 Thai Toshiba Industry Cost Reduction and Lean Production Trainer
2009 Larp-Sopa Co., Ltd. 8 Wastes & Elimination in Manufacturing Trainer
2009 Thai – German Institute Lean Manufacturing for Service Provider Trainer
2009 Department of Industrial Promotion. Lean – Key Performance Indicator (Lean – KPI) for Executive Trainer
2010 JVC (Thailand) Lean Manufacturing Trainer
2010 Electrical and Electronic Institute of Thailand The Essential of Lean Manufacturing Trainer
2010 Electrical and Electronic Institute of Thailand Mixed Model Production Trainer
2010 Thai – German Institute Lean Manufacturing for Service Provider in Lean-TPM-Energy Trainer
2010 MEKTEC Co., Ltd. Lean Manufacturing Trainer
2010 Modern Manufacturing Forum 2010 Lean Manufacturing Trainer
2010 Electrical and Electronic Institute of Thailand Lean Manufacturing Trainer
2010 Thai – German Institute Lean and Green Productivity Trainer
2011 Toyota Boshoku Lean Cellular  Manufacturing System Trainer
2011 Thailand Industrial Fair 2011 Pull and Kanban System Trainer
2011 Project of EE-Green Productivity Integration 2011 Lean Production Trainer
2011 Electrical and Electronic Institute of Thailand Lean Manufacturing System Trainer
2011 Telford Co., Ltd. Lean Manufacturing System Trainer
2011 Thailand Food Pack Road Show 2011 Lean Manufacturing for Cost Reduction Trainer
2011 Rachapat  Rachanakarin University Lean Manufacturing System Trainer
2011 Thailand Industrial Road Show 2011, Ayudthaya Just-in-Time and Lean System Trainer
2011 Siam Compressor Industry Lean Manufacturing for Practitioner Trainer
2011 Thailand Industrial Road Show 2011, Rayong Just-in-Time and Lean System Trainer
2012 Thailand Industrial Fair 2012 , Bangkok Lean production and Lean Service Trainer
2012 Tri-Attaboon Company Muda – Muri – Mura and Kaizen Trainer
2012 Tri-Attaboon Company Lean Manufacturing Trainer
2012 Forth Corporation Lean Manufacturing Trainer
2012 TN Group Advance Lean manufacturing Trainer
2012 Rachaburi Technical College Quality System and Safety Awareness Trainer
2012 Ayudthaya Technology College Quality System and Safety Awareness Trainer
2012 Ayudthaya Technical College Quality System and Safety Awareness Trainer
2012 Singburi Technical College Quality System and Safety Awareness Trainer
2012 Rachaburi Technical College Quality System and Safety Awareness Trainer
2012 Mabtapud Industrial Estate Energy Management in Industry Trainer
2012 Industrial Promotion Center, Southern Area Green Productivity Trainer
2012 Kao Industrial Company Lean Manufacturing Trainer
2012 Panasonic (Thailand) Lean Manufacturing Concepts Trainer
2013 CB Tac Company Advance Lean manufacturing Trainer
2013 Kultorn Kerby Co., Ltd. Advance Lean manufacturing Trainer
2013 Toshiba Lighting Advance Lean manufacturing Trainer
2013 Electrical and Electronic Institute of Thailand Advance Lean manufacturing Concept Trainer
2013 Electrical and Electronic Institute of Thailand Advance Lean manufacturing Concept Trainer
2013 Summit Electronic Components Systematic Problem Solving and Decision Making Trainer
2013 Summit Electronic Components Systematic Problem Solving and Decision Making Trainer
2013 Summit Electronic Components Energy Awareness Trainer
2013 Sharp Appliance Systematic Problem Solving and Decision Making Trainer
2013 Sri-Prasit Phamacy 7 wastes and Kaizen Trainer
2013 Krung Thai Feed Mill (Public) Company Energy Awareness Trainer
2013 Electrical and Electronic Institute of Thailand EuP/ErP Directive and impact to Supply Chain in Electronic and Electrical Industry Trainer
2013 Rinnai Industry Lean Manufacturing Trainer
2013 Electrical and Electronic Institute of Thailand Train the Trainer for EuP/ErP Directive Trainer
2013 Chao-Praya University Lean Management Trainer
2013 Tong-Siang Industry VSM , Value Stream Mapping Trainer
2013 L & E Solid State ESD , Electrostatic Discharge Trainer
2013 Thai Summit Industry Global Warming and Environment Awareness Trainer
2013 Thai Summit Industry Energy Awareness Trainer
2014 SEIKO Precision Lean Management Trainer
2014 Nissei Mizuki Co,Ltd. VSM , Value Stream Mapping Trainer
2014 Nissei Mizuki Co,Ltd. Systematic Problem Solving and Decision Making (KT Method) Trainer
2014 Department of Industrial Promotion of Thailand CIPO for Lean Trainer
2014 University of Rajchapat Rajnakarin Lean Manufacturing (Guest Speaker in  Production and Operation  Management Executive Program) Trainer
2014 Kulthorn Metal Products Kaizen for Productivity Improvement Trainer
2014 Kulthorn Metal Products 7 Wastes Elimination Trainer
2014 Bangkok Tokyo Sock Co.Ltd. Energy Awareness Trainer
2014 Panasonic  Appliances  Co, Ltd. Cost Reduction by Muda, Muri, Mura Trainer
2014 Sharp  Appliances Co, Ltd. Kanban System & workshop Trainer
2014 Electrical and Electronic Institute of Thailand EuP/ ErP of product  and ECO design Trainer
2014 Electrical and Electronic Institute of Thailand The 7 steps go to Lean Streamlining Trainer
2014 Panasonic Refrigerator Thailand Cost reduction by 7 wastes elimination Trainer
2014 Belton Industry Co.,Ltd. How to use Lean Tools with effectiveness Trainer
2014 Thai Milk Industry Co.,Ltd. Energy Conservation in Building & Factory Trainer
2014 Panasonic  Appliances  Co, Ltd. 7 Wastes Elimination to Improve Productivity Trainer
2014 JVC-Kenwood Co., Ltd. Systematic Problem Solving for Management Trainer
2014 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กลยุทธ์การบริหารจัดการยุคใหม่เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและจีน วิทยากรพิเศษ

กิจกรรมเพื่อสังคมและทางด้านวิชาชีพ

  • เป็นกรรมการก่อตั้งสมาคมที่ปรึกษาไทย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2556 ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2554 ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • เป็นนายกสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ (NES) , 1 ต.ค. 2554 – 2555
  • เป็นกรรมการด้านเทคนิควิศวการ ประจำปี 2555 ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • เป็นที่ปรึกษาจิตอาสาในโครงการฟื้นฟูสภาพกิจการหลังสภาวะน้ำท่วม ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2555
  • เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2554-2555 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
  • เป็นกรรมการสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ (NES) , 2551- 30 ก.ย. 2554
  • เป็นกรรมการมูลนิธิพรหมศาสตร์สงเคราะห์ (2546-2530)

การฝึกอบรม

ปี หลักสูตร หน่วยงาน
2557 โครงการสร้างที่ปรึกษาทางด้าน Logistic and Supply Chain Management ศูนย์ภาค9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2557 Energy Management System UNIDO
2557 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอากาศอัดระดับผู้เชี่ยวชาญ UNIDO
2557 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำและหม้อไอน้ำ UNIDO
2556 LCA & CFP และ Lean & Green สำหรับ Trainer สถาบันยานยนต์
2556 LCA & CFP มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมการค้าระหว่างประเทศ
2556 โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน EuP / ErP สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2556 Value Chain  Approach กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2556 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ SME (Train the Trainer) ม.บูรพาและส.ส.ว.
2555 Energy Management System Auditor กระทรวงพลังงาน
2555 ผู้ตรวจสอบการจัดการด้านพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ม.มหิดล
2554 Value Chain for Industrial sector กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2554 OHSAS 18001 – 2007 BSI
2554 ISO 14001 – 2004 BSI
2554 Value Stream Mapping & Cell Production Concept by APO สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2554 Life Cycle Assessment & Carbon Footprint MTEC และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2554 Train the Trainer ; การลดต้นทุนด้าน Logistic ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
2553 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง GTZ
2552 NEC โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่น 52/1 ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
2552 Green Productivity AOTS
2550 โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Lean-Six Sigma-Total Productivity สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

Total Page Visits: 936 - Today Page Visits: 1