อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
การบริหารเวลา Time management
เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)
ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

QCC

ที่ปรึกษา QCC


  กิจกรรม QCC
   เป็นระบบกิจกรรมช่วยในการส่งเสริมคุณภาพ และพัฒนาระดับคุณภาพในองค์กรของท่าน โดยให้พนักงานที่มีหน้าที่งานเหมือนกันหรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน  ที่มีความสนใจในการทำงาน ใช้วิธีการการทำงานต่างๆ ตั้งกลุ่มขึ้นมา กลุ่มหนึ่งแล้วให้พนักงานทุกคนเข้าร่วม อย่างเต็มใจ เพื่อช่วยกันหาข้อมูลปัญหา หรืออุปสรรคในการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และหามาตรการวิธีการต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาและพัฒนาคุณภาพสินค้า คุณภาพชีวิตในการทำงาน และองค์กรให้ดียิ่งขึ้น


กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)

   - ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันองค์กรต้องพยายามหนีคู่แข่งขัน เพื่อให้องค์กรเป็นบริษัทชั้นนำ หรือแนวหน้า อีกทั้งอุตสาหกรรมมีการสื่อสารกันทั่วโลกที่เรียกว่า แบบยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ความต้องการของลูกค้ามีระดับคุณภาพในผลิตและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในการการทำงานเป็นทีม ดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี QCC โดยให้พนักงานทำหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานและองค์กร ค้นหาปัญหาหรือสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จึงควรเป็นการรวมตัวของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน
   - แต่การนำแนวคิดและหลักการ QCC มาเพื่อให้พนักงานค้นหาปัญหาคุณภาพ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ไม่เพียงพอแล้วสำหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน แต่ควรนำวิธีการนี้มาเป็นกลในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร เช่น กลยุทธ์องค์กร วัตถุประสงค์คุณภาพ พันธะกิจของหน่วยงาน และเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น จึงสามารถนำมาขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรได้อย่างเป็นนามธรรม และส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในหน้าที่งานเพิ่มขึ้น
 
วัตถุประสงค์กิจกรรม QCC
   1. ส่งเสริมด้านสังคมของพนักงาน  ให้มีความรู้สึกว่าเป็นหมู่คณะเดียวกันโดยมีหัวหน้าเป็นที่ปรึกษาตลอดจน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
   2. ให้พนักงานยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  เพราะเป็นผู้ผลิตและปฏิบัติงานด้วยตนเอง
   3. สร้างจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความรู้สึกในหน้าที่ร่วมกันตลอดจนเคารพในความคิดของผู้อื่น
   4. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ  และเป็นนักวางแผนงานและชีวิตประจำวันของตนเอง
   5. รับนโยบายของผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและพยายามให้บรรลุตามเป้าหมาย
   6. สร้างความเจริญให้แก่ตนเองและบริษัท  ในการแข่งขันกับคู่แข่ง
   7. เพื่อสร้างระบบการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร
   8.  รับผิดชอบต่อสังคม

รูปแบบโครงการให้การปรึกษาและฝึกอบรม
   1. กำหนดกลุ่มกิจกรรมนำร่อง โดยให้แต่ละแผนกส่งกลุ่มกิจกรรมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและสนับสนุน (สำนักงาน) ตามสัดส่วนจำนวนพนักงาน โดยเป้าหมายไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม
   2. มีหน่วยงานและบุคลากรที่องค์กรต้องกำหนดแต่งตั้งให้ดูและกิจกรรมQCC โดยตรงในอนาคต (QCC Center) ทำหน้าที่ในการวางแผน ติดตามประชาสัมพันธ์ สร้างแจงจูงใจ และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
   3. แบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน (ส่วนละ 10 กลุ่มตามเวลาทำงาน) เพื่อให้สะดวกในการอรมบและดำเนินกิจกรรม
   4. ที่ปรึกษาดำเนินให้การปรึกษา ฝึกอบรมตลอดโครงการ และวางระบบให้ (QCC Center) สามารถดำเนินโครงการในอนาคตได้
   5. นำกลุ่มกิจกรรมชนะเลิศ พัฒนาศักยภาพออกไปประกวดภายนอก


เป้าหมายโครงการ
   1. พนักงานและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า xxx คน
   2. มีกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม และต้องดำเนินโครงการให้จบโครงการไม่น้อยกว่า 80%
   3. สามารถลดความสูญเปล่า สูญเสียจากการดำเนินกิจกรรมของทั้ง 20 กลุ่ม ให้แก่องค์กรไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
   4. ได้รับรางวัลจากการส่งตัวแทนไปประกวดภายนอก

สูตรการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอนแบบคิวซี

ขั้นตอน ชื่อขั้นตอน กิจกรรมในขั้นตอนนี้
1 คัดเลือกหัวข้อ
(Select Topic)
- ระบุตัวปัญหา
- ตกลงใจเลือกชื่อหัวเรื่อง
2 สำรวจทำความเข้าใจสภาพปัญหาปัจจุบัน
(Observe & Understand Current Situation)
- เก็บข้อมูล
- เลือกคุณลักษณะเฉพาะที่จะเข้าแก้ไข
3 กำหนดเป้าหมาย
(Set Target)
- กำหนดเป้าหมาย (ตัวเลขและกำหนดเสร็จ)
- กำหนดค่าสำหรับการควบคุมให้ชัดเจน
4 กำหนดเป้าหมาย
(Set Target)
- ตรวจสอบค่าของคุณลักษณะที่เป็นปัญหา
- ตั้งสมมุติฐานจากสาเหตุที่อาจเป็นไปได้
- ทดสอบสมมุติฐานโดยวิเคราะห์แต่ละสาเหตุ
- กำหนดหัวข้อหรือประเด็นที่จะเข้าแก้ไข
5 พิจารณาและนำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
(Consider and Implement Countermeasures)
- นำเสนอแนวคิดสำหรับมาตรการตอบโต้ปัญหา
- ร่วมกันพิจารณาวิธีการที่จะนำมาตรการตอบโต้ไปใช้
- ตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการตอบโต้ ปัญหาให้รอบคอบ
- นำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
6 ประเมินผลการแก้ปัญหา
(Check Result)
- ประเมินประสิทธิผลของมาตรการตอบโต้ ปัญหานั้น
- เปรียบเทียบผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย
- ระบุและแยกแยะผลประโยชน์ทางตรงและ ทางอ้อมที่ได้รับ
7 จัดทำเป็นมาตรฐานปฏิบัติและจัดตั้งการควบคุม
(Standardize and Establish Control)
- จัดทำเป็นมาตรฐาน
- กำหนดวิธีการควบคุม
- ติดตามประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำรงรักษาคุณประโยชน์

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

   

รายการ M1 M2 M3-M4 M5-M6 M7 M8
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูง ในเรื่อง
   - แนวคิดกิจกรรม QCC , เป้าหมายการดำเนินงาน , แผนขั้นตอนการดำเนินงาน
......... ......... .......... .......... ......... .........
2. กำหนดนโยบายในการดำเนินกิจกรรม QCC และประกาศให้ผู้บริหารและหัวหน้างานทราบโดยทั่วกัน ..          
3. แต่งตั้งหน่วยงานส่งเสริม/คณะกรรมการและกำหนดแผนส่งเสริมกิจกรรม QCC ..          
4. ผู้บริหารสูงสุดประกาศ เจตนารมณ์การดำเนินกิจกรรม กลุ่ม QC ในสถานประกอบการ ..          

5.1 อบรมให้ความรู้อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและกลุ่ม QC

   - การดำเนินกิจกรรม QCC (1D)

   - QC 7 Tools (2D)
...          

5.2 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่ม QC

   - วิธีให้คำแนะนำกลุ่ม QC และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
  ...        
6. กำหนดหลักเกณฑ์การทำกิจกรรมและเกณฑ์การให้รางวัล   ..        
7. ประกาศรับสมัครและเริ่มลงทะเบียนกลุ่ม QC   ...        

8. แต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการ

   - step 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง

   - step 2 เข้าใจสถานภาพของงานและตั้งเป้าหมาย

   - step 3 การวางแผนการดำเนินกิจกรรม QCC
  ......        
9. เสนอหัวข้อการปรับปรุงและข้อมูลพื้นฐานและแผนดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม พร้อมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์     ..      

10. แต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการ

   - step 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
    .......      
11. นำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข พร้อมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์     ...      

12. แต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการ

   - step 5 การปฏิบัติการแก้ไข

   - step 6 การยืนยันผลการแก้ไข

   - step 7 การจัดทำมาตรฐาน

   - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและจัดทำสื่อการนำเสนอ
      .........

 

 

..

 

13.1 อบรมให้ความรู้ผู้จัดทำรายงาน QCC

   - วิธีการจัดทำรายงานและการแสดงผลงาน
      ..    

13.2 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการและประธาน กลุ่ม QC

   - การตัดสินและการประเมินผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC
        ..  

14. นำเสนอผลการกำเนินกิจกรรม
  
- Audit Shop Floor (
ตรวจพื้นที่จริง)

        ...  
15. สื่อสารกำหนดการจัดประกวดให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรทราบ         ....  

16. ประชุมเพื่อดำเนินการบรรยายประกวดผลงานและให้รางวัล
  
-
การเสนอผลงานแข่งขัน

          ....
17. จัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องและมอบรางวัล           ..

18. มุ่งสู่ระดับสากล

   - ส่งประกวดกับสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมไทยญี่ปุ่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และชมรมต่างๆ 
          next 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.ne t

 

ที่ปรึกษา QCC