อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)
เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

ฝึกอบรม New QC 7Tools


เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง
New QC 7Tools

หลักการและเหตุผล
   เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools) หรือเครื่องมือสำหรับการบริหาร 7 อย่าง (Management 7 Tools) เป็นเครื่องมือที่ทางประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเพิ่มเติมมาจากเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (QC 7Tools) ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้า/ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายขึ้นไป ใช้ช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคำพูด ความรู้สึกจากผู้บริหาร เพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก โดยการระดมความคิดและข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงการมองภาพความต้องการในอนาคตของลูกค้าและคู่แข่งมาใช้เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักพื้นฐานของเครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools)
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools)และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างานขึ้นไป, วิศวกร, ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   วัน          เวลา                กิจกรรม

   วันที่ 1   9.00-12.00      - นิยามและมุมมองของปัญหา
                                        - แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)
                                        - Workshop
              12.00-13.00      - พัก
              13.00-16.30      - แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
                                        - Workshop                             
                                        - แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
                                        - Workshop

   วันที่ 2  9.00-12.00      - แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram)
                                       - Workshop
                                       - แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
                                       - Workshop
              12.00-13.00     - พัก
              13.00-16.30     - แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)
                                       - Workshop                             
                                       - แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)
                                       - Workshop 
                                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม New QC 7Tools