อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)
การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

ฝึกอบรม New QC 7Tools


เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง
New QC 7Tools

หลักการและเหตุผล
   เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools) หรือเครื่องมือสำหรับการบริหาร 7 อย่าง (Management 7 Tools) เป็นเครื่องมือที่ทางประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเพิ่มเติมมาจากเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (QC 7Tools) ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้า/ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายขึ้นไป ใช้ช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคำพูด ความรู้สึกจากผู้บริหาร เพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก โดยการระดมความคิดและข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงการมองภาพความต้องการในอนาคตของลูกค้าและคู่แข่งมาใช้เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักพื้นฐานของเครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools)
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools)และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างานขึ้นไป, วิศวกร, ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   วัน          เวลา                กิจกรรม

   วันที่ 1   9.00-12.00      - นิยามและมุมมองของปัญหา
                                        - แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)
                                        - Workshop
              12.00-13.00      - พัก
              13.00-16.30      - แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
                                        - Workshop                             
                                        - แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
                                        - Workshop

   วันที่ 2  9.00-12.00      - แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram)
                                       - Workshop
                                       - แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
                                       - Workshop
              12.00-13.00     - พัก
              13.00-16.30     - แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)
                                       - Workshop                             
                                       - แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)
                                       - Workshop 
                                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม New QC 7Tools