อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 , ELV And REACH)
การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

ฝึกอบรม วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method


วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
Problem Solving and Decision Making Method

   สภาพปัญหาที่พบ
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
 
   ผู้ ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอาจมีช่วงละยะเวลาที่จำกัดดังนั้นในการตัดสินใจกับ การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องยืนอยู่บนหลักการฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นๆให้บรรลุผลสำเร็จ แต่ในการดำเนินการจริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา เนื่องจากผู้ดำเนินการไม่ทราบหลักการและกระบวนการในการแก้ไขที่เหมาะสมทำให้ เกิดปัญหาที่อาจลุกลามมากขึ้นกว่าเดิม หรือการลงทุนในการแก้ไขที่ผิดผลิต
   การแก้ไขจัดการ
   การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา คือกระบวนการขจัดสิ่งที่ผิดปกติโดยการอาศัยหลักการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ เท็จจริง โดยมีการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ( Logical Problem Solving ) แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( Systematic Problem Solving )แก้ปัญหาแบบรวบรวมความคิดเห็น ( Lateral Problem Solving )การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ( Team-Based Problem Solving ) เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดและการแก้ไขปัญหาที่บรรลุเป้าหมาย
   จากหลักการเบื้องต้นนี้ทำให้เกิดแนวคิดการดำเนินการจัดการกับปัญหาโดย JUES ได้พัฒนาขั้นตอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการไว้ดังนี้

    ซึ่งในหลักการนี้ต้องมีการบวนการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการ ดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและปัญหานั้นไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกจึ้งจำเป็น ต้องมีการใช้เครื่องมือ การใช้ข้อมูล และการระดมความคิดเห็น
   ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ (The stages of decision making) มี 6 ขั้นตอนคือ

 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   3. เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหาและการ ประเมินแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและมีโอกาสสูงสุดในการ ประสบผลสำเร็จในการแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 1 วัน
09.00-12.00  บทนำ
                      - ปัญหาและมุมมองของการเกิดและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
                      - ประเภทของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                     หลักการและแนวคิด
                      - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหา
                      - 7 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ( Problem Solving Process : JUSE )
                      - 6 ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ( Decision  Making Process )  
                      - เครื่องมือพื้นฐานต่างๆสำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหา
                     การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
                      STEP 1 คัดเลือกหัวข้อ
                      - ตรวจสอบถึงบทบาทหน้าที่
                      - รวมรวมปัญหาและประเมินหัวข้อ
                      STEP 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
                      - วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
                      - กำหนดเป้าหมาย
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30   STEP 3 จัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข
                      - การวางแผนการดำเนินการแก้ไข
                      STEP 4 วิเคราะห์สาเหตุ
                      - ระบุปัจจัยที่อาจทำให้เกิดสาเหตุของปัญหา
                      - ยืนยันสาเหตุของปัญหา
                      STEP 5 กำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงานและนำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
                      - สร้างทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา (Generating alternative solutions)
                      - การประเมินทางเลือก (Evaluating alternatives)
                      - การตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด (Making the choice) และ วางแผนการดำเนินงานตามทางเลือก
                      - การเริ่มดำเนินการแก้ไขตามที่เลือก (Making the choice)
                      STEP 6 ตรวจสอบผลลัพธ์
                      - การรวบรวมข้อมูล
                      - การประเมินผลของการตัดสินใจ (Evaluating the decision)
                      STEP 7 จัดทำเป็นมาตรฐานปฏิบัติและจัดตั้งการควบคุม
                      - การจัดทำมาตรฐานเพื่อรักษาสภาพ
                      - การติดตามผลการรักษาสภาพ

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70%  
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 5
   - ใช้หลักการระดมสมองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method