อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
Coaching & Train the Trainer for QCC
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

Coaching & Train the Trainer for QCC

ฝึกอบรม Coaching & Train the Trainer for QCC


Coaching & Train the Trainer for QCC

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมกลุ่ม QC มีจุดมุ่งหมายในการปลุกจิตสำนึกในด้านคุณภาพ จิตสำนึกในด้านการแก้ปัญหาและความตั้งใจในการปรับปรุงในระหว่างพนักงานในที่ทำงานต่าง ๆ และขับเคลื่อนการบริหารงานคุณภาพไปสู่พนักงานระดับล่าง อีกทั้งสามารถออกแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งทุกองค์กรทราบดีว่าการดำเนินกิจกรรมทุกๆกิจกรรมสิ่งที่ต้องจัดให้มีโดยพื้นฐานคือความรู้ของผู้ดำเนินงานดังคำกล่าวที่ว่า “ทุกองค์กรจะไม่สามารถพัฒนาได้ถ้าขาดบุคลากรที่มีความสามารถและทุกองค์กรไม่สามารถพัฒนาได้เกินกว่าขีดความสามารถของคนที่มีในองค์กร” จากความจริงข้อนี้ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ
   การพัฒนาผู้สอนงานหรือโค้ช ภายในองค์กรเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ดำเนินการได้ และจากความต้องการด้านนี้วิทยากรภายในหรือโค้ชจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ QCC รวมถึงเครื่องมือควบคุมคุณภาพชนิดต่างๆ และ การเตรียมตัวสอนรวมถึงการสอน การประเมินผลการสอน สถาบัน BIG Q จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Coaching & Train the Trainer for QCC สำหรับการฝึกสอนภายในโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างบุคลากรขององค์กรให้เป็นผู้สอนภายใน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   QCC Trainer และคณะส่งเสริมกิจกรรม QCC

จำนวนผู้เข้าอบรม
   10 คน ( วันที่ 1-4 เข้าร่วมได้ 30 คน)

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด

ส่วนที่ 1
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม QCC ตามหลักการของ JSA
วันที่ 1
             หลักการและแนวคิด QCC
                 - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                 - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                 - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
             การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC  7 ขั้นตอน (เน้นจุดสำคัญและเทคนิคแต่ละขั้นตอน)
                 - การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
                 - การเลือกหัวข้อปรับปรุง และการตั้งเป้าหมายการดำเนินการ
                 - การวางแผนการดำเนินกิจกรรม QCC
                 - การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
                 - การปฏิบัติการแก้ไข
                 - การยืนยันผลการแก้ไข
                 - การจัดทำมาตรฐาน
ส่วนที่2
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละชนิดรวมถึงการเลือกใช้และ
                        การอ่านค่าต่างๆที่ได้จากการแสดงผลของเครื่องมือจนเป็นผู้เชียวชาญสำหรับการเป็นวิทยากรภายใน
วันที่ 2
                 - เครื่องมือที่1 แผ่นตรวจสอบ (Check  Sheet)
                 - Workshop (Check  Sheet)
                 - เครื่องมือที่2 กราฟ (Graph) 4 ชนิด
                 - Workshop Graph
                 - เครื่องมือที่3 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
                 - Workshop Pareto Diagram
                 - เครื่องมือที่4 แผนภาพเหตุและผล (Cause & Effect  Diagram)
                 - Workshop Cause & Effect Diagram
วันที่ 3
                 - เครื่องมือที่5 ฮิสโตแกรม (Histogram)
                 - Workshop Histogram
                 - เครื่องมือที่6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram)
                 - Workshop Scatter Diagram
                 - เครื่องมือที่7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
                 - Workshop (Control Chart)
วันที่ 4
                 - แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ต่อ
                 - Workshop (Control Chart) ต่อ
                 - เครื่องมือที่8 Why-Why Analysis
                 - Workshop Why-Why
ส่วนที่ 3
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการนำข้อมูลจากการนำเสนอผลงานและการประเมินผล QCC
                 จากภาคส่วนต่างๆมาใช้สำหรับการกำหนดประเด็นการพัฒนากลุ่ม QCC
วันที่ 5
              ขั้นตอนและเทคนิคการนำเสนอผลงานQCC
                 - ประเด็นหัวข้อสำหรับการนำเสนอผลงาน
                 - วิธีการพูดเพื่อนำเสนองาน
              การประเมินผลการนำเสนอกิจกรรม QCC เพื่อสรุปประเด็นการพัฒนา
                 - เกณฑ์การประเมินสำหรับคณะกรรมการประเมินกลุ่ม
                 - เกณฑ์การประเมินสำหรับกรรมการส่งเสริมประเมินกลุ่ม
                 - เกณฑ์การประเมินสำหรับกลุ่มประเมินตนเอง
                 - การสรุปประเด็นสำหรับการพัฒนากลุ่ม QC
                 - การวางแผนการอบรม
                 - Workshop
ส่วนที่ 4
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเป็นวิทยากรหรือการให้คำปรึกษา
                2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการจัดทำสื่อการสอน,ชุด Workshop รวมถึง
                    แบบทดสอบต่างๆที่จำเป็น
วันที่ 6
              หลักการพื้นฐานสำหรับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา
                 - หลักการพื้นฐานสำหรับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา
                 - ความสามารถในการรับรู้และการตอบสนองของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
                 - หลักการพูด/การฟังและการบรรยายที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจ
                 - การบริหารเวลาสำหรับการสอน
                 - Workshop
              การจัดทำสื่อการสอนและแบบทดสอบต่างๆ
                 - การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การสอนและการโค้ช
                 - การแยกรายละเอียดงานและการจัดทำสื่อการสอน
                 - การจัดทำชุด Workshop เพื่อการสอน
                 - การจัดทำแบบทดสอบเพื่อการประเมินผลการสอน
                 - Workshop
ส่วนที่ 5
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการสอนตามหลักการของ TRAINING WITHIN INDUSTRY (Job
                        Instruction) จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติจนเป็นวิทยากรได้
วันที่ 7    
              หลักการสอน 4 ขั้นตอนตามหลักการ TWI-JI
                 - ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวเรียน
                 - ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดงาน
                 - ขั้นตอนที่ 3 ลองทำ
                 - ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบประสิทธิผล
              ทดลองสอนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้คนละ 2 ชม
                 - คนที่ 1-3 ทดลองสอนวันที่ 7
วันที่ 8    
              ทดลองสอนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้คนละ 2 ชม (ต่อ)
                 - คนที่ 4-7 ทดลองสอนวันที่ 8
วันที่ 9   
             ทดลองสอนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้คนละ 2 ชม (ต่อ)
                 - คนที่ 8-10 ทดลองสอนวันที่ 9

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Coaching & Train the Trainer for QCC