อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

ฝึกอบรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน


หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินธุรกิจ ทุกหน่วยงานในองค์กรมักจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงานเสมอ โดยเฉพาะปัญหาเรื้อรังที่เกิดซ้ำแล้ว ซ้ำอีก แก้ไขแล้วไม่ดีขึ้น มีอาการข้างเคียงจากการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการแก้ไขแบบเหวี่ยงแห หรือแก้ไขจากความเคยชินจากประสบการณ์ โดยขาดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ,การจำแนกปัญหาอย่างถูกต้อง,การวิเคราะห์ปัญหาจนถึงสาเหตุที่รากเหง้า และการแก้ไขติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
   เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะต้องอาศัยเครื่องมือในการบริหารเช่น PDCA ที่ช่วยให้หัวหน้างานสามารถวางแผน การตรวจติดตาม(การบริหารเวลา) และการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการมองปัญหา,การวิเคราะห์,การกำหนดมาตรการแก้ไข/ติดตามปัญหาอย่างเป็นระบบ
   2.เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยเครื่องมือเช่น Why Why  และการกำหนดมาตรการจัดการ รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาให้ลดลง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด

09.00-12.00 น.     บทนำ
                             - ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
                             - ผลกระทบของปัญหาที่มีต่องานและธุรกิจ
                             - แนวคิดการจัดการปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
                           ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
                             - การรวบรวมข้อมูลปัญหาจะจัดลำดับการแก้ไข
                             - Workshop การค้นหาปัญหา
                             - การสำรวจสภาพปัญหาด้วย 3 GEN
                             - การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย Why Why
                             - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.00 น.       - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ ( ต่อ )
                             - การกำหนดแนวทางการแก้ไข
                          การบริหารปัญหา
                             - ขั้นตอนการบริหารปัญหาด้วย PDCA
                             - การวางแผนการดำเนินงาน
                             - Workshop การวางแผนงาน
                             - การติดตามและประเมินผลแผนการทำงาน
                             - การสร้างมาตรฐานการทำงานและการปรับปรุงคุณภาพงาน
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน