อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
TQM for Frontline Manager and Supervisor
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis
การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ


เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ขันตอนการแก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และการกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ เพื่อขจัดต้นตอสาเหตุของปัญหา
   หลักสูตร “เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ” มุ่งเน้นการทำความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด

09.00-12.00     - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                       - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                       - กระบวนการแก้ไขปัญหา
                          * เทคนิคการระบุและทบทวนรายการปัญหา
                          * เทคนิคการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ด้วย Why Why
                          * หลักการ 3 GEN เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
                       -  Workshop ระบุ/วิเคราะห์ปัญหา
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30         * เทคนิคการกำหนด/เลือกแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
                       -  Workshop การกำหนดและตัดสินใจแก้ไข
                       - การประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการกำหนดเป็นมาตรฐาน
                       - เครื่องมือต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหา
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ