อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล
การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

ฝึกอบรม เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต


เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

หลักการและเหตุผล
   ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร  เนื่องจากเป็นสิ่งที่คอยกีดขวาง “ผลกำไร” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด  โดยที่ความสูญเสียนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์  การทำงานของคน การใช้ทรัพยากร วิธีการทำงาน เป็นต้น  ซึ่งในการลดความสูญเสียนี้สามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงผลกระทบ เห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเสีย และแนะนำวิธีการและเทคนิคเพื่อการลดความเสียอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรต่อไป
   ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเสียในการผลิต การค้นหาความสูญเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานให้ต่ำลง


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการลดความสูญเสียในงานที่รับผิดชอบ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับรู้ถึงประเภทความสูญเสียในกระบวนการที่เกิดขึ้นและสามารถบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดมาตรการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด

09.00-12.00 น.    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                         - การลดความสูญเสียกับการดำเนินธุรกิจ
                         - ความสูญเสียหลัก16 ประการ (16 Major Losses)
                              • ความสูญเสียจากเครื่องจักร 8 ประการ
                              • ความสูญเสียจากคน 5 ประการ
                              • ความสูญเสียจากทรัพยากร 3 ประการ
                         - การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเสีย(Identifying Loss)โดยเทคนิค 3 GEN
                         - Workshop เพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเสีย
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - แนวคิดการลดความสูญเสีย (Losses Reduction)
                         - ประเภทของความสูญเสีย
                         - เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสียแต่ละประเภท
                         - PDCA เพื่อการลดความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง
                         - กิจกรรมต่างๆเพื่อการลดความสูญเสียในการผลิต
                         - Workshop ลดความความสูญเสีย
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต