อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

ฝึกอบรม เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)


เทคนิคการประชุมและระดมสมอง
(Brainstorming &Meeting Technique)

หลักการและเหตุผล
   การระดมสมอง (Brainstorming) คือ คือกระบวนการที่มีแบบแผนในการรวบรวมและดึงความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการระดมความคิดจะไม่มีการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เกิดความมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม แล้วนำมาจัดกลุ่มสรุปความสัมพันธ์กับประเด็นที่ต้องการเพื่อนำไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไป 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการประชุมและระดมสมอง
   2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนมีความรู้และทักษะในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
09.00-12.00       หลักการและแนวคิดการ
                          - ดัชนีวัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ  
                          - ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
                          - แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
                        การประชุมระดมสมอง
                          - การประชุมระดมสมองคืออะไร
                          - ขั้นตอนการระดมสมอง
                          - การกำหนดวาระและหน้าที่ในการประชุม
                          - วิธีการระดมความคิดโดย “บัตรความคิด”
                          - กฎกติกามารยาท ในการระดมสมอง
                          - Workshop
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - การจัดหมวดหมู่ความคิดโดย “Mind Map”
                          - Workshop
                          - การสรุปประเด็น
                          - Workshop (นำเสนอ)
                          - ข้อควรระวังในการประชุมระดมความคิด
                          - Q&A  


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม เทคนิคการประชุมและระดมสมอง