อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)
การบริหารเวลา Time management
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ฝึกอบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)


การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร (เน้นภาคปฏิบัติ)

หลักการและเหตุผล
Six sigma เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นในการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า และลดการแก้ไขงาน และสอนให้พนักงานรู้แนวทางการทำธุรกิจแบบมีหลักการ นำโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการ มุ่งเน้นการลดความไม่แน่นอน และปรับปรุงขีดความสามารถให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งนำมาซึ่งความพอใจของลูกค้า และผลที่ได้สามารถวัดเป็นจานวนเงินได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายก็ตาม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารงานแบบ six sigma ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดกระบวนการตามหลักการของ
six sigma
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
30คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา              กิจกรรม
วันที่ 1        1 Six sigma road map
                     - Measure
                     - Analysis
                     - Improve
                     - Control
                 2. ตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการ
                     - Final Yield
                     - First Yield
                     - ต้นทุน
                     - รอบเวลาดาเนินงาน
                     - Process Capability Index (Cp, Cpk)
                     - Deep per Million Opportunity
                     - The Sigma Quality Level
                     - Rolled Throughput Yield
                     - Gage R&R
วันที่ 2        3.การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
                     - กรณีศึกษา เก็บตัวเลขอะไร อย่างไร เพื่อประโยชน์สูงสุด
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา การลดต้นทุนการผลิต
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา ธุรกิจบริการ
                      Workshop & Sharing knowledge + idea
วันที่ 3        4.การกำหนดโครงสร้างทีมงาน six sigma
                 5. ทดลองทา Six sigma จาลองกับหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
                     - กำหนดหัวข้อโครงการ
                     - เลือกตัวชีวัด และกำหนดเป้าหมาย
                     - กำหนดโครงสร้างทีมงาน
    ** แบบฝึกหัดในวันสุดท้ายนี้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเมื่อต้องการทำจริงได้ ดังนั้น ผู้เข้าอบรมควรมีหัวข้อที่อยากทำในใจ


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

อบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)