อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
The British Retail Consortium (BRC)
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)
เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์
เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

PERSONAL
Mr. Lathawat Thima

Mr. Lathawat  Thima

Educational history:


2004-2008   Bachelor’s Degree in Industrial Engineering,Thammasat University, Bangkok, Thailand
2000-2003   High School Education in Science and Mathematics,Princess Chulabhorn’s College Scholl, Chonburi, Thailand

Work Experience:
Present:  Lean Manufacturing Consultant and Trainer, Big Q Training Co., Ltd.
March, 2015 – Present   Stanley Black & Decker CO., LTD. Position: Lean Engineer


MR. PISIT PITAYACHAROENWONG

MR. PISIT PITAYACHAROENWONG

PROFESSIONAL SUMMARY

The summary of key capabilities and unique experiences are as following,
• 25 years working experiences in engineering and manufacturing operations.
• Certified Six Sigma – Black Belt, excellence of data analysis skills and problems solving for take corrective action to improve and implement operation activities with Six Sigma methodology and Lean Manufacturing concept
• Experienced in facilitation and project management to develop and implement the Energy Management Program, waste minimization program, TPM, Lean Manufacturing, Six-Sigma and Production Productivity Improvement.
• Consultant in Six Sigma, Logistics & Supply Chain, Lean Manufacturing, TPM, Energy Management System (ISO50001), ISO9001and Business Strategic Planning.


Mr. Wasan Yindee

Ms. Amornrat Chumparat

Ms. Amornrat Chumparat
Education:  
 
• Bachelor’s Degree in Agriculture of extension and communication-- Kasertsart University

Trainings :
• Lead Auditor of ISO9001
• ISO/TS 16949,ISO14001,OHSAS18001 ,TL9000  requirement & Internal Audit
• Core tools –Six Pack ( APQP,PPAP SPC, FMEA, MSA )
• ESD Protection
• Six Sigma (Green belt) by Motorola
• EICC/GESI standard by Vertte & IDEMA
• EICC/GESI standard training by HP & WD
• Etc…

Working Experiences:   
• 1994- Present  - Cal-Comp Electronics (Thailand)Public Co., Ltd.
          Position : Vice director of Quality Assurance and System
          development  Department,QMR, EMR ,OHSMR and SRMR


อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
• เลขานุการ สมาคมไทยทีพีเอ็ม
• วิทยากรและที่ปรึกษา บริษัทบิ๊กคิวเทรนนิ่ง จำกัด

ความชำนาญด้านการให้คำปรึกษา
ระบบ Total Productive Maintenance (TPM) และ
Productivity


อ. วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์

Education: 
   o ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   o ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   o ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


อ. อัจฉรา รุ่งศรี

ปริญญาตรี    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Certificated  of  Building Inspection by The Engineering Institute of Thailand.
Certificated  of  Fire Exit Design by The Engineering Institute of Thailand.
Certificated  of  Piping Design for Building by The Engineering Institute of Thailand.
Certificated  of  Gas Cylinder Controller and Safety for LPG by Department of Industry Works
Certificated  of  Hazardous Chemical Storage Certification by Department of Industry Works
Certificated  of  Design and Installing Automatic Sprinkler by FM Global
Certificated  of  Food Safety Management System by TUV NORD
Certificated  of  Problem Solving Tool &Techniques by LRQA
Certificated  of  Six Sigma & Kaizen by Amcor Flexibles Asia Pacific
Certificated  of  Safety Leadership Tour by Amcor Flexibles Asia Pacific
Certificated  of  Environmental Manager by Thai Environmental Institute
Certificated  of  The Professional Trainer  by Department of Labour &Welfare 
Behavior -Based Safety (BBS) by Pramote Opasmongkolchai


อ. อุดมศักดิ์ จิตสงบ

ประวัติการศึกษา
   • ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
   • Certificated  of  Lead Auditor ISO9001:2000 (IRCA Reg No.A21578)
   • Certificated  of  Training Within Industry  Job Instruction (JI)  (No.T2011027)
   • Certificated  of  Training Within Industry  Job Methods (JM)  (No.T2011028)
   • Certificated  of  QMS Consultant (TISI  Reg No.C-QMS0007)
   • Total Quality Management (TQM) For Executives (TPIF No. Q13MP134P)
   • Daily Management (DM) By TQM Way (TPIF No. Q14TD064P)
   • Beer Game – Train the Trainer  (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)
   • Lean Game – Train the Trainer  (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)

ความชำนาญด้านการให้คำปรึกษา
ระบบ ISO 9001 , 14001 , ISO/TS16949 , QCC , 5ส ,kaizen


หน้า: 1 | 2 | 3 |