อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

ฝึกอบรม Strategic Management)


การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic   Management

หลักการและเหตุผล
   ธุรกิจในปัจจุบัน   ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    “ การจัดการเชิงกลยุทธ์  Strategic   Management” จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ  ผู้บริหาร  และบุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจเพื่อนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับ  ผู้บริหารในการกำหนดทิศทางองค์กร  สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ   สร้างความพร้อมให้องค์กรและ สร้างประสิทธิภาพให้กับ  องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและหลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic   Management   
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำขั้นตอนและเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไป   ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ ระดับหัวหน้างาน ผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   วัน             เวลา               กิจกรรม

   วันที่ 1       9.00-12.00      - กลยุทธ์คืออะไร?  การจัดการเชิงกลยุทธ์คืออะไร?
                                      - องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
                                      - การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
                12.00-13.00      - พัก
                13.00-16.00      - การจัดทำกลยุทธ์    
                                         * กลยุทธ์ระดับบริษัท
                                         * กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
                                       - Workshop

   วันที่ 2       9.00-12.00       - การจัดทำกลยุทธ์   (ต่อ)
                                         * กลยุทธ์ระดับหน้าที่
                                       - Workshop
                                       - การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
                12.00-13.00      - พัก
                13.00-16.00      - การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
                                         * กระบวนการควบคุมกลยุทธ์
                                         * ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์กับการควบคุม
                                         * การประเมินผลการดำเนินการ
                                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม Strategic Management)