อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)
TQM for Management
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต
3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

ฝึกอบรม Strategic Management)


การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic   Management

หลักการและเหตุผล
   ธุรกิจในปัจจุบัน   ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    “ การจัดการเชิงกลยุทธ์  Strategic   Management” จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ  ผู้บริหาร  และบุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจเพื่อนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับ  ผู้บริหารในการกำหนดทิศทางองค์กร  สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ   สร้างความพร้อมให้องค์กรและ สร้างประสิทธิภาพให้กับ  องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและหลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic   Management   
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำขั้นตอนและเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไป   ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ ระดับหัวหน้างาน ผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   วัน             เวลา               กิจกรรม

   วันที่ 1       9.00-12.00      - กลยุทธ์คืออะไร?  การจัดการเชิงกลยุทธ์คืออะไร?
                                      - องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
                                      - การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
                12.00-13.00      - พัก
                13.00-16.00      - การจัดทำกลยุทธ์    
                                         * กลยุทธ์ระดับบริษัท
                                         * กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
                                       - Workshop

   วันที่ 2       9.00-12.00       - การจัดทำกลยุทธ์   (ต่อ)
                                         * กลยุทธ์ระดับหน้าที่
                                       - Workshop
                                       - การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
                12.00-13.00      - พัก
                13.00-16.00      - การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
                                         * กระบวนการควบคุมกลยุทธ์
                                         * ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์กับการควบคุม
                                         * การประเมินผลการดำเนินการ
                                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม Strategic Management)