อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th
ภาวะผู้นำ (Leader ship)
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

ฝึกอบรม Change Management


การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

หลักการและเหตุผล
   จากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ทุกองค์กรต้องใช้ศักยภาพของปัจจัยในการบริหารและการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดได้ และเตรียมตัวเพื่อการก้าวย่างอย่างมั่นคงเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง นักบริหารทุกคนภายในองค์กรจึงจำเป็นจะต้องสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความสำเร็จขององค์กรเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
   1เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริการการเปลี่ยนแปลง(Change Management)
   2เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอบรมตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management)ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                          รายละเอียด

   8.30-12.00               - ความหมายของการเปลี่ยนแปลง 
                                 - หลักการเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลง 
                                 - ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
                                 - ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
   12.00-13.00             - พัก
   13.00-16.30             - 5 กิจกรรมสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  
                                       * การจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
                                       * การกำหนดมุมมองของการเปลี่ยนแปลง 
                                       * การกำหนดผู้บริหารและนโยบายของการเปลี่ยนแปลง
                                       * การจัดการช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง 
                                       * การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
                                 - กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จขององค์กร  
                                 - การบริการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติ 
                                 - Workshop
                                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.ne
t

ฝึกอบรม Change Management