อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

ฝึกอบรม cost structures Analysis


การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

 

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันหลายๆบริษัทที่ประสบความสำเร็จการค้าระดับโลกทั้งในสหรัฐ ยุโรปฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น บริษัทที่สามารถทราบส่วนประกอบต้นทุนของสินค้าหรือบริการ แล้วนำไปบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม, ถูกต้องและทันเวลา บริษัทเหล่านี้สร้างความได้เปรียบคู่แข่งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสมส่งผลให้ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าหรือบริการและมีผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
   การบริหารต้นทุนเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นทุกวันนี้ หลายบริษัทต่างก็พิจารณาหาแนวทาง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกับลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการบริหารต้นทุนจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะ นำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิต ที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ได้อย่างเป็นระบบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ต้นทุน Cost structures Analysis และรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารต้นทุน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                           กิจกรรม

   9.00-12.00                   - เป้าหมายการประกอบธุรกิจกับการบริหาร
                                     - การบริหารต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิต
                                     - การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน Cost structures Analysis
                                     - การจำแนกรายการต้นทุน
   12.00-13.00                 - พัก
   13.00-16.00                 - Work Shop ( การกำหนดโครงสร้างและการจำแนกรายการต้นทุน)
                                     - การจัดทำตารางโครงสร้าง
                                     - Work Shop (การจัดทำตารางโครงสร้างต้นทุน)
                                     - เครื่องมือต่างๆสำหรับการบริหารต้นทุน
                                     - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม cost structures Analysis