อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การบริหารโครงการ ( Project Management )

ฝึกอบรม การบริหารโครงการ


การบริหารโครงการ
Project Management

หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันทุกๆองค์กรต่างมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องรับกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นการดำเนินงานขององค์กรจึงมีงานโครงการซึ่งเป็นงานประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดขึ้นมาในองค์กร งานโครงการบางงานก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ บางโครงการก็เป็นโครงการขนาดเล็ก บางโครงการก็แทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีการใช้ทรัพยากร ซึ่งต้องการการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการอย่างดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ของงบประมาณ เวลาและคุณภาพที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารโครงการจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหารโครงการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
    เวลา                        กิจกรรม 

วันที่ 1
09.00-12.00    แนวคิดและหลักการ
                        - ความหมายและลักษณะของโครงการ
                        - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                        - ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและบริหารงานปกติ
                        - วงจรการพัฒนาโครงการ
                     การวางแผนบริหารโครงการ
                        - ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
                        - กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ
                        - ผังโครงสร้างรายการหมวดงาน หรือ  (WBS)
                        - จัดองค์กรและและทีมงาน                               
                        - กำหนดระบบการบริหารงานพื้นฐาน
                        - จัดทำแผนงานสำหรับโครงการ
                           * การจัดทำตารางกิจกรรมและการเชื่อมโยงงานในโครงการโดยเทคนิคPERT / CPM
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00          * การหาค่า  ES,EF,LS,LF,Critical Path และค่า Slack,ơ
                       - การจัดทำแผนโครงการ
                     การเร่งรัดโครงการ (crashing project)
                        - การเร่งรัดโครงการและการปรับปรุงแผนโครงการ
วันที่ 2
09.00-12.00    การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ
                        - วัตถุประสงค์/เครื่องมือสำหรับการบริหารควบเสี่ยง      
                        - ขั้นตอนการการบริหารความเสี่ยง
                        - การประเมินความเสียง
                        - การติดตามการแก้ไขและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00   กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล
                        - การประเมินภาพรวมโครงการ
                    การปิดและประเมินผลโครงการ
                        - ขั้นตอนการปิดโครงการ
                        - จัดทำรายงานปิดโครงการ
                    แนะนำISO 10006 Project Management

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การบริหารโครงการ