อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน
แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

ฝึกอบรม การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )


การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

หลักการและเหตุผล
   ในการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กร  มักมีการจดบันทึกหลักฐานไว้ชัดเจน ซึ่งเรียกว่า รายงานการประชุม  และในการเขียนรายงานการประชุมนั้น  แม้จะมีรูปแบบและหลักการที่ใช้กันทั่วไปเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้ว แต่ผู้ทำหน้าที่จดรายงาน  การประชุมมักมีปัญหาอยู่เสมอว่าเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น จำต้องอาศัยหลายทักษะ ซึ่งรวมถึงการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อหรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ  ในความเป็นจริง เราจะพบว่า พนักงานหลายคนไม่มีทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น ทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม หรือถ้าต้องเขียน ก็จะใช้เวลานานมาก และบางครั้ง ก็เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ต้องเสียเวลาแก้ไขในภายหลัง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของรายงานการประชุม
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะในการจับประเด็นและสรุปสาระสำคัญในการประชุมอย่างกระชับได้ใจความ และเนื้อหาครบถ้วย
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน เลขานุการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
วันที่ 1 เทคนิคการเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมภาษาไทย
          1. ความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม
          2. รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
          3. ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม
          4. การเขียนระเบียบวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุม
          5. การฟังอย่างตั้งใจ
          6. การจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุมด้วยหลักการ 3 C
          7. การสรุปสาระสำคัญเพื่อจดรายงานการประชุม
          8. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
          9. การฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม
วันที่ 2 เทคนิคการเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ
          1. การเปรียบเทียบรูปแบบรายงานการประชุม ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ
          2. ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม
          3. การเขียนระเบียบวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุม
          4. การจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุม
          5. การสรุปสาระสำคัญเพื่อจดรายงานการประชุม
          6. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
          7. การฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม

หมายเหตุ  การเขียนรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับพอใช้ – ดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )