อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

ฝึกอบรม การบริหารข้ามสายงาน  Cross Functional


การบริหารข้ามสายงาน  Cross Functional Management(CFM)

หลักการและเหตุผล
   จุดมุ่งหมายของ CFM คือการปรับปรุงระบบกิจกรรมทั้งหมดในองค์กร ไม่ใช่เน้นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเหมือน Daily Management การดำเนินการจะเน้นการร่วมแก้ไขปัญหาติดขัดต่างๆอันเนื่องมาจากงานที่ระดับบนได้มอบหมายไว้ให้ หรือปัญหาค้างคาอันเนื่องมาจากการประสานงานระหว่างสายงาน แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเน้นเฉพาะพัฒนาในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างเดียวแล้วแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้
   หลักสูตร Cross Functional Management เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารแบบ TQM ซึ่งสถาบัน BIG Q TRAINING ได้ออกแบบขึ้นมาเฉพาะเพื่ออบรมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับองค์กรต่างๆได้ทราบถึงหลักการและแนวทางดำเนินงานให้เกิดการบริหารข้ามสายงานตามแนวคิดของ TQM

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารข้ามสายงาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารข้ามสายงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา            รายละเอียด

09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                           - ความคาดหวังของลูกค้า
                           - ภาระหน้าที่ขององค์กรและกระบวนการสนับสนุนต่างๆ ตามแนวคิด TQM
                           - PDCA เพื่อการบริหารงาน
                         การบริหารข้ามสายงาน ( CFM )
                           - หลักการและแนวคิดการบริหารข้ามสายงาน
                           - การแต่งตั้งคณะกรรมการข้ามสายงาน  
                           - ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการข้ามสายงาน
                           - การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาแนวนอน           
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.       - การกำหนดทีมงานข้ามสายงานเพื่อจัดการปัญหา
                         การจัดการปัญหาโดย Cross Functional Team
                           - ขั้นตอนการดำเนินการจัดการปัญหาของกลุ่ม QC
                           - Workshop
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การบริหารข้ามสายงาน  Cross Functional Management(CFM)