อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)
การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)
ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

ฝึกอบรม การบริหารตามนโยบาย Policy Management


การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

หลักการและเหตุผล
   การทำธุรกิจของทุกองค์กร ต้องมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนกลับมา ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางหรือปรัชญาการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนจะมีการกระจายเป็นเป้าหมายลงสู่เบื้องล่างเพื่อทำให้ผู้ดำเนินการได้ทราบและมุ่งเน้นตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งใน TQM เรียกว่า“Policy Management”
   การบริหารตามนโยบาย คือเครื่องมือหนึ่งใน TQM ที่ทรงประสิทธิภาพเพราะสามารถทำให้การดำเนินการขององค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนอีกทั้งทุกคนในองค์กรทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อีก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทางสถาบันจึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเฉพาะเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางและวิธีการดำเนินงานตามแนวคิดของการบริหารตามนโยบาย

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารตามนโยบาย
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารตามนโยบาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                   รายละเอียด

09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                           - ความคาดหวังของลูกค้า
                           - ภาระหน้าที่ขององค์กรตามแนวคิด TQM
                           - PDCA เพื่อการบริหารงาน
                         การบริหารตามนโยบาย
                           - หลักการและแนวคิดการบริหารตามนโยบาย
                           - ขั้นตอนการบริหารตามนโยบาย
                           - การกำหนดนโยบาย  
                           - การกระจายนโยบาย             
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.       - การกำหนดแผนการดำเนินงาน
                           - การกำหนดจุดควบคุม (KPI)
                           - การประเมินผลประจำเดือนและการปฏิบัติการแก้ไข
                           - การค้นหาสิ่งผิดปกติและการแก้ไขป้องกัน
                           - เทคนิคทางสถิติสำหรับควบคุม
                           - การประเมินผลสะท้อนตามนโยบาย
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การบริหารตามนโยบาย Policy Management