อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

ฝึกอบรม การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)


การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)

หลักการและเหตุผล
   ในธุรกิจการผลิตและการบริการมีเป้าหมายของการทำธุรกิจที่เหมือนกันคือ อัตรากำไร การที่องค์กรไม่สามารถทำให้เกิดผลกำไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้นั้นอาจเกิดจาก ความสูญเสีย ซึ่งจะเกิดขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้ เช่น
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   การลดความสูญเสีย 16 ประการ(16 Losses Reduction) ต้องใช้หลักการของ Focused Improvement หรือ Kobutsu Kaizen หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Specified Improvement  เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเลือกมาปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การทำกิจกรรมเพื่อลดความสูญเสียนี้จะดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรม โดยการสร้างทีมจะประกอบไปด้วย สมาชิกระดับบริหาร กับสมาชิกของพื้นที่ที่เลือกขึ้นมากปรับปรุง โดยใช้หลักการของPDCA ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาการปรับปรุงประมาณ 4-6 เดือนต่อหนึ่งโครงการ และเมื่อทีมงานทำกิจกรรมการปรับปรุงเสร็จแล้ว จะต้องเตรียมด้วยว่าโครงงานถัดไปจะทำอะไร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม Focused Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเพื่อให้เกิด การดำเนินงานมีประสิทธิผล
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดความสูญเสีย 16 ประการที่เกิดขึ้นในองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการลดความสูญ 16 ประการและการส่งเสริมการลดความสูญเสียในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน, Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  หลักการและแนวคิด
                   - การลดความสูญเสียกับการดำเนินธุรกิจ
                   - ความแตกต่างระหว่างความสูญเสียและสูญเปล่า
                   - ความสูญเสีย 3 หมวดหมู่ (เครื่องจักร , คน , ทรัพยากร )
                          • ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
                          • ความสูญเสีย 5 ประการของคน
                          • ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
                   - ประเภทของความสูญเสีย ทั้ง 16 ประการ (16 Losses)       
                  การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement )
                   - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement
                         * กำหนดพื้นที่การปรับปรุง (Select Improvement Model Area )
                         * จัดตั้งทีมงานปรับปรุง (Organize Project Teams )
                         * การศึกษาความสูญเสียในปัจจุบัน (Understand Present Losses )
                         * การกำหนดหัวข้อการปรับปรุง และ เป้าหมาย
                         * จัดทำแผนการปรับปรุง ( Set Improvement Plan )
                   - Workshop
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00        * วิเคราะห์ และ กำหนดมาตรการปรับปรุง
                         * ดำเนินการปรับปรุง (Implement Improvement )
                         * ตรวจสอบผลการปรับปรุง (Confirm Result )
                         * กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Take Measure to Prevent Recurrence )
                         * ขยายผลการปรับปรุง (Horizontal Replication )
                   - Workshop
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement เสมือนจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464 , 095-4469446(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)