อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ระบบคัมบัง(Kanban System)
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking
การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)
การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

ฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาโดย W5 Image Analysis


การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

หลักการและเหตุผล
   W5 image เป็นเครื่องมือแบบหนึ่งที่นิยมใช้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการทำ Kaizen และ Focused Improvement : TPM  โดยใช้พื้นฐานของ 5 Why และการเขียนรูปประกอบ (image) และ 5 GEN ซึ่งสาเหตุที่เครื่องมือชนิดนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมของ ญี่ปุ่น คือ “การแสดงผลที่แม้กระทั้งผู้ไม่มีความเข้าใจในงานยังสามารถเกิดความเข้าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของการก่อเกิดปัญหาได้”
   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเทคนิควิธีการประยุกต์ใช้ทางสถาบัน BIG Q TRAINING จึงได้พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในองค์กรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ และความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา             รายละเอียด

09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิด 
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ
                           - ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
                           - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไป
                           - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
                         W5 Image Analysis
                           - W5 Image Analysis คืออะไร
                           - หลักการ 5 GENเพื่อการสืบสวนวิเคราะห์
                           - ขั้นตอนการวิเคราะห์โดย W5 Image Analysis
                           - การระบุปัญหาที่เท็จจริง 
                           - การทำความเข้าใจกับระบบหน้าที่และการวาดภาพ 
                           - Workshop
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.       - การกำหนดแนวทางการวิเคราะห์
                           - การค้นหาปัญหา “ทำไม” และการวาดภาพ 
                           - Workshop
                           - การนำเสนอมาตรการจัดการและการจัดความสำคัญ
                           - การยืนยันและทบทวนผลการวิเคราะห์
                           - Workshop
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis