อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
Requirements & Internal Audit for GMP codex
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

ฝึกอบรม การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ 
(7+1 Wastes Reduction)


การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ 
(7+1 Wastes Reduction)

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในธุรกิจการผลิตและการบริการมีเป้าหมายของการทำธุรกิจที่เหมือนกันคือ อัตรากำไร การที่องค์กรไม่สามารถทำให้เกิดผลกำไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้นั้นอาจเกิดจาก ปัญหาหลากหลายประการหนึ่งในนั้นคือ 3 MU
 
   ความสูญเปล่าซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ปัญหาที่พบในการทำงาน คือ สิ่งที่กระทำและไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น การแก้ไขงาน การจัดเก็บที่มากเกิน การรอคอย การเคลื่อนไหว
 
   การลดความสูญเปล่าสามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบผล กระทบที่เกิดขึ้น และเห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่าเสียก่อน และแนะนำวิธีการ/เทคนิคที่จำเป็นในการลด เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง และส่งเสริมการลดความเสียเปล่าอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดความสูญเปล่า 7+1 ประการที่เกิดขึ้นในองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการลดความสูญ เปล่า 7+1 และการส่งเสริมการลดความสูญเปล่าในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน, Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 หลักการและแนวคิด
                   - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                   - ความสูญเปล่าที่เกิดในกระบวนการ/พิจารณาจาก VSM
                   - ความสูญเปล่า 3 หมวดหมู่ (Muda , Muri , Mura)
                   - ประเภทของความสูญเปล่า ทั้ง 7+1 ประการ
                   - การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเปล่า (Identifying Waste) โดย 3 GEN
                   - Workshopเพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเปล่า
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - แนวคิดการลดความสูญเปล่า (Wastes Reduction)
                   - KAIZEN เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเปล่า
                   - Workshop ลดความสูญเปล่า
                  การส่งเสริมการลดความสูญเปล่าในองค์กร
                   - การกำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                   - การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ                      
                   - แผนส่งเสริมการลดความสูญเปล่าในองค์กร        
                   - Q&A        

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60%  และยกตัวอย่างการ KAIZEN ในโรงงานอื่นประกอบ
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ 
(7+1 Wastes Reduction)