อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)
3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

ฝึกอบรม การดูแลรักษาเครื่องจักร


จิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้งานเครื่องจักร

(Maintenance and operate machinery awareness)

หลักการและเหตุผล
   การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักรให้กับพนักงานซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ รวมถึงการตรวจสอบอาการต่างๆ เพื่อแก้ไขก่อนที่เครื่องจักรจะหยุด หรือเสียหายก่อนเวลาอันควร  และ พนักงานคุมเครื่องจักรที่เป็นส่วนสำคัญในการใช้เครื่องจักร และอยู่กับเครื่องจักรตลอดเวลาที่มีการผลิต  เพราะเครื่องจักรนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตสำหรับทุกองค์กร ดังนั้นการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการผลิตไม่ให้หยุด ที่เป็นต้นเหตุของ การส่งมอบ ต้นทุนและคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เกิดจิตสำนึกการรักเครื่องจักรจากการทดลองปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักร
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำหลักการการดูแลรักษาและการใช้งาน ไปขยายผลในสายการผลิตอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-สูง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                        กิจกรรม
วันที่ 1
9.00-12.00            - วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                           - ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                           - ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
                           - ขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                           - Workshop : การค้นหาข้อบกพร่อง(ห้องอบรม)
12.00-13.00          - พัก
13.00-16.30          - วิธีการจัดทำร่างมาตรฐาน
                              * ทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
                              * การใช้เครื่องจักรที่ถูกต้อง
                           - Workshop : การทำความสะอาดเครื่องจักร
                              (แบ่งกลุ่มย่อยทำความสะอาดที่เครื่องจักรตัวอย่าง)
วันที่ 2
9.00-12.30            - ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา(VCS) เพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                           - เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยที่มีประสิทธิผล
                           - Workshop  : ประชุมกลุ่มย่อย (ห้องอบรม)
                              * จัดทำร่างมาตรฐานการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ และการใช้เครื่องจักรที่ถูกวิธี
                              * จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุง
                           - นำเสนอผลงาน Workshop
                           - การถ่ายทอดความรู้โดย OPL
                           - Workshop : OPL
                           - สรุปผลWorkshop ,สิ่งที่ได้รับ และการดูแลรักษาเครื่องจักรตามมาตรฐานที่ทำ Workshop
                           - Q&A

สิ่งที่โรงงานต้องเตรียม : เครื่องจักรตัวอย่าง 4 - 5 เครื่องอุปกรณ์การทำความสะอาดเครื่องจักร (เศษผ้า น้ำยาทำความสะอาด)

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม การดูแลรักษาเครื่องจักร