อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
TQM for Frontline Manager and Supervisor
สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)
จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

ฝึกอบรม PPAP


กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต
Production-Part Approval Process
(PPAP) 4th Edition

หลักการและเหตุผล
   กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญขององค์กรที่จะต้องมีการตรวจรับรองชิ้นส่วนที่ทำขึ้นมาทั้งจากผู้ส่งมอบขององค์กรเองและจากลูกค้า การทำผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบรายละเอียดตามขั้นตอนการดำเนินงานในการอนุมัติชิ้นส่วนตามระบบที่ PPAP ระบุไว้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อรองรับกิจกรรมการอนุมัติชิ้นส่วนใหม่อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายการส่งมอบของอุตสาหกรรมยานยนต์       

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต
   2.เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคนิคขั้นตอนของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการ ผลิตและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสำหรับการจัดทำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25-30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 รายละเอียด

  8.30-12.00     - แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตภายใต้เงื่อนไขของ PPAP
                          - การประยุกต์ใช้เทคนิคของ PPAP ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/TS16949
                          - เทคนิคในการเตรียม Part Approved
                          - ข้อกำหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตภายใต้เงื่อนใขของ  PPAP
                          - เทคนิคการเตรียมเอกสารด้านการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิต
12.00-13.00       พัก
13.00-16.30    - Customer Notification คืออะไร
                         - แนวทางและการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของ Customer Notification
                         - การกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตประเภทต่างๆ
                         - เทคนิคการลงข้อมูลในแบบฟอร์ม Part Submission Warrant (PSW) 
                         - การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม PPAP