อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
Coaching & Train the Trainer for QCC
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th
Requirements & Internal Audit for GMP codex
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)

ฝึกอบรม การจัดทำเอกสารสำหรับระบบ ISO


การจัดทำเอกสารสำหรับระบบ ISO
Document Preparation for ISO

หลักการและเหตุผล
   ISO  เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ฯลฯ มาตรฐาน ISO 9000 มีข้อกำหนด(Requirement) ที่องค์กรที่จะขอการรับรองระบบต้องมี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดเตรียมและพัฒนาระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบมาตรฐานที่ถูกต้องตาม  ระบบคุณภาพ ISO 9001และISO/TS16949
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำเอกสารภายในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้รับผิดชอบโครงการ ISO ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ผู้ประสานงานและทีมงาน ISO  หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร
 
จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               กิจกรรม

   8.30-12.00     - ประโยชน์และความจำเป็นของการมีเอกสารในระบบคุณภาพ
                          - ข้อกำหนดISO9001และ TS16949 ที่เกี่ยวข้องกับระบบเอกสาร
                          - ประเภทของเอกสาร 
                          - ขั้นตอนการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ
                            * การกำหนด Process map และการกำหนดรายการเอกสาร
                            * การระบุข้อกำหนด ISO และหมายเลขเอกสารลง Process map
                            * Workshop
 12.00-13.00    - พัก
 13.00-16.30       * แนวทางการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน( Documented procedure)
                            * Workshop
                            * แนวทางการจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน  (Work  Instructions)  
                            * Workshop
                         - Q&A 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม การจัดทำเอกสารสำหรับระบบ ISO