อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
Logistic and Supply Chain
Kaizen by Suggestion System
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

ฝึกอบรม Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007


Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

หลักการและเหตุผล
   OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่ดำเนินติดตั้งระบบหรือผู้มีส่วนร่วมรวมถึงผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของการทำระบบและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อทบทวนและเสริมความเข้าใจ/การตีความข้อกำหนด OHSAS 18001:2007
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการตรวจประเมิน

จำนวนผู้เข้าอบรม            
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ OHSAS 18001
                  - ความจำเป็นในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีต่อองค์กร
                  - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                  - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ4.2  ถึงข้อ 4.6
                  - การตีความข้อกำหนดใน มอก./OHSAS 18001
                     * ศัพท์และนิยาม Term and Definitions
                     * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป
                     * ข้อ 4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                      
                     * ข้อ 4.3 การวางแผน
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30    * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                     * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                     * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                  - Q&A
วันที่ 2
09.00-12.00 - วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
                  - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                  - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                     * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                     * การทบทวนเอกสาร
                     * การวางแผนการตรวจติดตาม
                     * การจัดทำ Check List
12.00-13.00  - พักเที่ยง
13.00-16.30    * การประชุมเปิด
                     * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                     * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                     * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                     * การประชุมปิด
                   - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม
                   - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007