อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
Coaching & Train the Trainer for QCC
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

ฝึกอบรม จิตสำนึก


จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการ

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร คือ บุคลากร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยใช้ขีดความสามารถให้เต็มที่ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
   แต่ในบุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในระบบบริหารจัดการที่องค์กรดำเนินการอยู่ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และนอกจากนี้ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังสร้างให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกภายในองค์กร เป็นการทำลายแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  การจัดอบรมให้ความรู้ในจิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกและรับรู้หน้าที่เมื่อมีการนำระบบบริหารจัดการมาใช้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

   9.00 – 12.00     - Work Shop (ความเข้าใจเบื้องต้น และการมีส่วนร่วมในปัจจุบัน)
                             -  การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
                             - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA และ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
                             - ความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ 
                                * ISO9001
                                * ISO14001
   12.00 – 13.00   - พัก
   13.00 – 16.00   - ความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ 
                                * GMP
                                * HACCP
                                * ISO 22000
                              - การปฏิบัติตัวของพนักงานที่ต้องทำเมื่อมีการนำระบบมาตรฐานต่างๆมาใช้ในองค์กร
                              - Workshop (หลังการอบรม)
                              - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.
net


ฝึกอบรม จิตสำนึก