อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
Coaching & Train the Trainer for QCC

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD


เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001

Requirements & Internal Audit for GMP codex

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 06.29 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 60 เวลา 17.22 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล