อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

QC Story

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)


การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

TQM for Frontline Manager and Supervisor

การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 , ELV And REACH)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน

The British Retail Consortium (BRC)

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 12.23 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 16.26 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล