อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)
การบริหารเวลา Time management
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
ภาวะผู้นำ (Leader ship)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

ฝึกอบรม การพัฒนาตนเอง


การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
( Self Development for Work Effectiveness )

หลักการและเหตุผล
   บุคคลที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไปซึ่งมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานและบริหารคนไปในเวลาเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะต้องสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องสามารถบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถของคนมาปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
   แต่พนักงานระดับหัวหน้างานจำนวนมากยังขาดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานของหัวหน้างานยังคงสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับองค์กร งานที่ได้รับมอบหมายก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานระดับหัวหน้างานเหล่านั้นยังไม่มีวิธีการในการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม การจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้หัวหน้างานเหล่านั้นมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานที่มีคุณค่าของพนักงานและองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับปฏิบัติงาน , ระดับหัวหน้างาน                  

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด

09.00-12.00 น.       - ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาตนเอง
                           - ขีดความสามารถที่จำเป็นของหัวหน้างาน
                           - Workshop : การวิเคราะห์ตนเอง
                           - การวางเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
                           - การวางแผน/วิธีการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถตนเอง
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.       - กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง
                           - ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน
                           - การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง
                           - Workshop :  Mind Mapping เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม การพัฒนาตนเอง