อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ระบบคัมบัง(Kanban System)
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )


การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
(Team Productivity)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรในการเพิ่มผลผลิตคือ การทำงานเป็นทีมของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมนั้นจะช่วยให้พนักงานทุกคนได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งภายในทีม ส่วนหัวหน้างานก็จะสามารถสร้างและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี พลังของการทำงานเป็นทีมจึงเกิดขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต หากองค์กรใดขาดบุคลากรที่มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมแล้วองค์กรนั้นจะมีแต่ความขัดแย้ง การชิงดีชิงเด่นกัน ขาดความสามัคคี ขาดความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตได้แล้วยังทำให้บุคลากรเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มผลิตของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร    ระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร 

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด
   8.30-12.00          - หลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                            - การพัฒนาจิตสำนึกในตนเองเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                            - กระบวนการสร้างทีมงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
                            - 9 ปัจจัยของการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
   12.00-13.00        - พัก
   13.00-16.30        - กระบวนการสื่อสารเพื่อเพิ่มพลังในการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                            - กระบวนการแก้ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                            - เทคนิค 6 ประการเพื่อการพัฒนาสู่ทีมที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                            - Workshop

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net