อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)
การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

ฝึกอบรม Leader ship


ภาวะผู้นำ
(Leader ship)

หลักการและเหตุผล
   ในสภาวะแวดล้อมและวัฒนธรรมของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งหัวหน้างานในสมัยก่อนมีหน้าที่เพียงแค่บริหารงาน วางแผน สั่งการ และติดตามผล และแก้ไขปัญหาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งพบว่าความสำเร็จที่ได้อาจทำได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นเกิดจากหัวหน้างานไม่มีภาวะของการเป็นผู้นำ(Leader ship) ไม่รู้จักวิธีการนำองค์กร และการสร้างทีมงานไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งผู้นำที่ดีย่อมสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรและทีมงานได้ รู้ทิศทางไปสู่เป้าหมายและสามารถกระตุ้นรวมถึงการจูงใจให้ทีมงานร่วมพลังกันสร้างผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
   ดังนั้นจากเหตุผลข้างต้นจึงพบว่าหัวหน้างานของทุกองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เกิด ภาวะผู้นำ(Leader ship) เพื่อนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจแนวคิดและหลักการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ(Leader ship) เพื่อนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้หัวหน้างานสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดภาวะผู้นำจากพื้นฐานสภาพแวดล้อมเฉพาะด้านขององค์กรและองค์ประกอบส่วนบุคคลที่มีในตัวผู้นำ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 ลักษณะภาวะผู้นำ
                    - ความหมายลักษณะของผู้นำและภาวะผู้นำ                            
                    - ผู้นำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร
                    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นผู้นำ
                    - ลักษณะผู้นำที่มีปัญหา  7 ประการ
                    - บทบาทภาวะผู้นำ, การวัดประสิทธิผลของภาวะผู้นำ
                  ลักษณะของผู้นำ
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน
                    - แรงจูงใจของภาวะผู้นำ
                    - ปัจจัยด้านความเข้าใจและภาวะผู้นำ
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30 ประสิทธิผลของงานกับพฤติกรรมผู้นำ
                    - พฤติกรรมการมุ่งความสำคัญที่งาน 
                    - พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์กับพนักงาน 
                  การจูงใจผู้อื่น
                    - หลักพื้นฐานของการจูงใจ
                    - ทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลว์
                    - ทคนิคการจูงใจ
                 อำนาจและภาวะผู้นำ
                    - แหล่งและประเภทของอำนาจของภาวะผู้นำ
                 Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม Leader ship