อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)
Requirements & Internal Audit for GMP codex
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

ฝึกอบรม Team building & Walk rally


การสร้างทีม และ กิจกรรม Walk rally
(Team building & Walk rally)

หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีความรุนแรงและต้องรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แข่งขันเป็นไปได้ การดำเนินการต่างๆ ที่เป็นกิจการภายในองค์กร ต้องรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ
   การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมความคิด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าหากภายในองค์กร ผู้นำขาดความเป็นผู้นำ ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติหน้าที่แบบตัวคนเดียว ความสำเร็จ และการได้มาซึ่งโอกาส ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก การสร้างทีมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะทีมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สัมมนาสามารถสร้างทีมในองค์กรได้
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจในวิธีการทำงานร่วมกันและการแข่งขันกับภายนอก
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำยุคใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, Suppervisors

จำนวนผู้เข้าอบรม
   50  คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                              กิจกรรม
   9.00-12.00                   การสร้างทีมของการพัฒนาภาวะผู้นำTeam building
                                           -   บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
                                           -   ทีมและความหมายของทีม
                                           -   กิจกรรมการสร้างทีม
   12.00-13.00                 พัก
   13.00-16.00                 หัวหน้างานยุคใหม่
                                           -   การเตรียมความพร้อมของทีม
                                           -  การเข้าฐานกิจกรรม
                                           -  การสรุปผลของกิจกรรม Walk rally

   16.00-18.00                 พัก
   18.00-20.00                 องค์กรอยู่รอดเราอยู่ได้
                                           -   เพื่อนร่วมงานที่ดี
                                           -   ทีมที่ดี
                                           -  การสร้างความสำเร็จในทีม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Team building & Walk rally