อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

ฝึกอบรม 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน


3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการไหลเวียนอัตรากำลังเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องพบเจอเนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นต้องการที่จะพยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ชีวิตหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่พบใจในทุกวัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้องค์กรทั่วไปประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังคน หรือมีคนก็ยังขาดความสามารถที่เหมาะสม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปเหล่านั้นหายไปได้อย่างยั่งยืนจึงไม่สามารถทำได้เพียงการพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านงานเพียงอย่างเดียว การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
   พัฒนาบุคลากรให้ทราบถึงความสำคัญของ AQ EQ IQ  เพื่อนำไปปรับตัวในการอยู่ร่วมและทำงานร่วมกันที่มีบรรยากาศในการทำงานอบอุ่นเสมือนบ้าน มีพลังผลักดันงานให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความภาคภูมิใจ ของตนเอง และทั่วทั้งองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   พนักงานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 การหลอมละลายเพื่อการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
                    - ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ การปรับทัศนคติเชิงบวก                        
                  3 Qคืออะไร
                    - ความหมาย ของ 3Q พร้อมทั้งการยกตัวอย่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย
                    - 3Q มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและ คุณค่าชีวิตอย่างไร
                    - การประยุกต์ใช้ 3Q  มาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกรณีศึกษา
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - การทดสอบและวัดระดับ 3 Q เพื่อนำมาพัฒนาและฝึกฝนตนเอง
                   - การวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จริงในการทำงานโดยฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย
                   - นำเสนอโครงการจากการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
                  Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน