อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
Logistic and Supply Chain
แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
Kaizen by Small Group Activity
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

ฝึกอบรม 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน


3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการไหลเวียนอัตรากำลังเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องพบเจอเนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นต้องการที่จะพยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ชีวิตหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่พบใจในทุกวัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้องค์กรทั่วไปประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังคน หรือมีคนก็ยังขาดความสามารถที่เหมาะสม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปเหล่านั้นหายไปได้อย่างยั่งยืนจึงไม่สามารถทำได้เพียงการพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านงานเพียงอย่างเดียว การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
   พัฒนาบุคลากรให้ทราบถึงความสำคัญของ AQ EQ IQ  เพื่อนำไปปรับตัวในการอยู่ร่วมและทำงานร่วมกันที่มีบรรยากาศในการทำงานอบอุ่นเสมือนบ้าน มีพลังผลักดันงานให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความภาคภูมิใจ ของตนเอง และทั่วทั้งองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   พนักงานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 การหลอมละลายเพื่อการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
                    - ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ การปรับทัศนคติเชิงบวก                        
                  3 Qคืออะไร
                    - ความหมาย ของ 3Q พร้อมทั้งการยกตัวอย่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย
                    - 3Q มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและ คุณค่าชีวิตอย่างไร
                    - การประยุกต์ใช้ 3Q  มาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกรณีศึกษา
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - การทดสอบและวัดระดับ 3 Q เพื่อนำมาพัฒนาและฝึกฝนตนเอง
                   - การวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จริงในการทำงานโดยฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย
                   - นำเสนอโครงการจากการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
                  Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน