อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน




หลักสูตรฝึกอบรม
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”


การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
(Supervisory Skill Development)

หลักการและเหตุผล
   ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆ  การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้น และปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีผู้นำในองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการนำพาองค์กรและดำเนินธุรกิจให้สามารถฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจในภาวะที่ท้าทายและองค์กรเกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การที่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย  ยิ่งจำเป็นจะต้องมีผู้นำในระดับหัวหน้างาน ที่มีความสามารถด้านการบริหารบริหารจัดการ การวางแผน การกำหนดทิศทางและเป้าหมายสำหรับองค์กร และความสามารถในการผสมผสานทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดเข้าด้วยกัน เพื่อแปรเปลี่ยนให้เป็นการกระทำในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ผู้จัดการและหัวหน้างานจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งจิตวิทยาในการบริหาร ทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นตัวสร้างความผูกพัน และความกระตือรือร้นร่วมกันของสมาชิกในองค์กร และใช้ศักยภาพของตนเองและองค์กรอย่างเต็มที่ในการช่วยให้การดำเนินธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะของการบริหารจัดการ ทักษะของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่มีผลต่อความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, วิศวกร , หัวหน้างาน ,ระดับบริหาร          
 
จำนวนผู้เข้าอบรม      
   50 คน

กำหนดการอบรม 3วัน
   วันที่ 1           การพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างาน 
                     ภาวะผู้นำของผู้นำของหัวหน้างาน 
                     บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
   วันที่ 2           หลักการบริหารสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
                     ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน 
                     ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานและการ
                     ศิลปะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาสู่เป้าหมาย
   วันที่ 3           กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของหัวหน้างาน 
                     การสร้างและ
                     แรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน
                     จิตบริการและจิตอาสา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net