อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
Requirements & Internal Audit for GMP codex
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

หน้า: 1 | 2 |