อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)
จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
การบริหารเวลา Time management
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บทความล่าสุด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ Lean


ระบบการผลิตแบบลีน คือ แนวความคิดในกระบวนการผลิต เพื่อ มุ่งขจัด ความสูญเปล่าจากกระบวน เพื่อ ลดรอบเวลาการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ

ประโยชน์ของลีน ลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพโดยเน้นการขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งแนวความคิดพื้นฐานคือ รักษาการไหลอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ และปรับกระบวนการเข้าสู่การผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) คือ ผลิตเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ในปริมาณที่จำเป็น และในเวลาที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้วัสดุคงคลังและแรงงานส่วนเกินถูกขจัดทิ้งไปโดยธรรมชาติ

ขั้นตอนในการดำเนินการลีนมี 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: Specify Value กำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากมุมมองของลูกค้าทั้งจากภายนอกและภายใน
ขั้นตอนที่ 2: Mapping สร้างแผนผังสายธารคุณค่าในปัจจุบัน และ สร้างสายธารคุณค่าแห่งอนาคตในสิ่งที่อยากเห็น หาทางขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 3: Flow งานไหลอย่างต่อเนื่อง ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางหน้าการไหลของงานในสายการผลิต
ขั้นตอนที่ 4: Pull สร้างวัฒนธรรมการผลิตแบบดึงและผลิตเมื่อลูกค้าต้องการเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 5: Perfection ไม่มีคำว่าจบสิ้นและสิ้นสุด ต้องมีจิตสำนึกตลอดเวลาว่าต้องทำให้ดีกว่า

เครื่องมือลีน
1. Cellular Manufacturing : การผลิตแบบเซลล์ (Work Cell) คือหน่วยการทำงานที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องจักรหรือสถานีทำงานเดี่ยวๆ แต่เล็กกว่าแผนก โดยปกติจะมี 3-12 คน และ 5-15 สถานีทำงานซึ่งถูกจัดไว้รวมกัน
2. Value Stream Mapping : สายธารแห่งคุณค่า แสดงถึงภาพใหญ่ของโรงงานในการแสดงให้เห็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัตถุดิบเข้าในโรงงาน จนกระทั่งสินค้าสำเร็จรูปออกจากโรงงาน และทำให้เห็นโอกาสในการลดความสูญเปล่าต่างๆ ที่เกิดขึ้น และต้องพิจารณาในการเลือกเครื่องมือลีนที่จะนำมาแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3. 5S & Visual Management เป็นการจัดการสถานที่ปฎิบัติงาน และป็นแนวคิดของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการทำงาน ผ่านการมองเห็นที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติงานไปตามทิศทางที่องค์การต้องการ และเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น ก็สามารถเห็นได้โดยง่าย ส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน
4. Small Batch Manufacture การผลิตล็อตงานเล็กๆเป็นหลักการพื้นฐานของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) หรือ ลีน
5. Changeover Reduction / SMED การปรับตั้งอย่างรวดเร็ว คือ เวลาที่ใช้ไปในการปรับตั้งเครื่องจักรโดยเริ่มนับตั้งแต่ชิ้นงานตัวสุดท้ายเสร็จสิ้นลง จนกระทั่งถึง เวลาที่ได้ชิ้นงานดีชิ้นแรกออกมา
6. TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร
7. Theory of Constraints ทฤษฎีคอขวด
8. Pull System ระบบที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่เกิดจากการพยากรณ์ เป็นระบบที่เริ่มต้นจากลูกค้าดึงสิ้นค้าจากระบบเป็นขั้นตอนแรก หลังจากนั้นกระบวนการผลิตที่ถูกดึงสิ้นค้าไปจะเริ่มต้นไปดึงชิ้นงานจากกระบวนการก่อนหน้า ในเวลาที่ต้องการ และปริมาณที่ต้องการ
9. Kanban เป็นเครื่องมือ/กลไกที่ช่วยทำให้เกิดระบบการผลิตแบบดึง และทำให้บรรลุถึงระบบการผลิตแบบ Just - in - time (JIT) ซึ่งนั่นก็คือ ผลิตในสิ่งที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ และในจำนวนที่ต้องการ
10. Poka Yoke คือ วิธีการ เครื่องไม้เครื่องมือ หรือระบบที่ได้ทำขึ้นเพื่อไม่ให้คนหรือเครื่องจักรทำงานผิดพลาด
11. Continuous Improvement (Kaizen) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
12. Standardized Work การสร้างงานที่เป็นมาตรฐาน