อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
8D Report and Why-Why Analysis Technique
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บทความล่าสุด

แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)


   หลายท่านอาจเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่า  รู้ว่ามีปัญหาแน่ ๆ  แต่ติดอยู่ที่ริมฝีปากไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไร  ไม่รู้ว่ามีกี่แบบ  กี่หมวดหมู่  ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถพูดเป็นตัวเลขได้   และไม่รู้ว่าประเด็นหลักอยู่ทีไหน  หากเป็นอย่างนี้แล้วแผนผังกลุ่มเครือญาติสามารถช่วยท่านได้

แผนผังกลุ่มเครือญาติคืออะไร


   แผนผังกลุ่มเครือญาติ  หรือที่หลาย ๆ  ตำราเรียกว่า  แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำปัญหาจุก ๆ  จิก ๆ  หรือความคิดหยุม ๆ  หยิม ๆ  ที่ไม่สามารถจับประเด็นได้  หรืออยู่อย่างกระจัดกระจายมาเขียนรวมกันบนกระดาษ  แล้วนำมาจัดกลุ่มของปัญหาแล้วตั้งชื่อกลุ่มนั้นให้เป็นชื่อที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
   ในการที่เราเรียก  Affinity  Diagram  ว่าเป็น  “แผนผังกลุ่มเครือญาติ”  นั้น  เนื่องจากคนเราแต่ละคนจะมีความคิดที่กระจัดกระจายไปต่าง ๆ  นานา  พอวันหนึ่งหากคนที่มีนิสัยใจคอคล้าย ๆ  กัน  มีรสนิยมเหมือนกันมาเจอกัน  ถูกใจกันก็จะมาอยู่ร่วมกัน  แล้วตั้งชื่อ  (สกุล)  ขึ้นมาเป็นครอบครัวใหม่
   ดังนั้น  ดูเหมือนว่าการมาอยู่ร่วมกันของกลุ่มคน  หรือกลุ่มปัญหานั้น  ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของปริมาณที่วัดได้เข้ามาเกี่ยวข้องนัก  นั่นคือข้อดีของแผนผังกลุ่มเครือญาติ  คือ  ทุกคนมีอิสระทางความคิด  มีสิทธิ  มีเสียงเท่ากัน  เทคนิคนี้คล้ายกับเทคนิคการระดมสมอง  แต่ไม่ได้ส่งเสียงดัง  กลับเป็นการเขียนข้อความลงในกระดาษก่อน  แล้วจึงนำข้อมูลมารวบรวม  ซึ่งจะทำให้ทุกคนในกลุ่มกล้าที่จะออกเสียง  และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังกลุ่มเครือญาติหรือแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง
   1. เมื่อต้องการค้นหาปัญหาที่ซ่อนอยู่  เพราะการเขียนลงในกระดาษไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้เขียน
   2. เมื่อต้องการหาแนวความคิดใหม่จากผู้ร่วมกลุ่ม
   3. เมื่อต้องการให้ทุกคนได้รับทราบปัญหาทั้งหมด  เพราะจะได้รับการจำแนกออกมาอย่างชัดเจน
   4. เมื่อต้องการให้ทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่า  ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้น   ซึ่งจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานั้น ๆ  ในที่สุด

วิธีการสร้างแผนผังกลุ่มเครือญาติหรือแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง

   ประธานของบริษัทแห่งหนึ่งต้องการทราบว่า  เหตุใดจึงมีอัตราการลาออกของพนักงานมากในช่วง  2   ปีที่ผ่านมา  เพราะเท่าที่ได้ยินมา  มีแต่การพูดไปต่าง ๆ  นานา  ซึ่งยากแก่การจับประเด็น  จึงให้ฝ่ายบุคคลช่วยสำรวจและเตรียมข้อมูล  โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่  1  เลือกประเด็นปัญหา
   โดยทั่วไปการเลือกประเด็นปัญหาที่จะมาทำแผนผังกลุ่มเชื่อมโยงนี้  น่าจะเลือกปัญหาที่มีความปัจจุบันทันด่วน  และต้องการทราบความคิดในมุมกว้างจากกลุ่มคนหลาย ๆ  กลุ่ม  ในที่นี้ประเด็นปัญหา  คือ

“มีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้พนักงานคิดจะลาออก”

ขั้นตอนที่  2  เขียนประโยคหรือถ้อยคำลงในกระดาษ  (Data  Card)
   การเขียนประโยค  หรือถ้อยคำให้เขียนสั้นกระชับ  ได้ใจความ  (1  ประโยค / กระดาษ  1  แผ่น)  และให้สอดคล้องกับปัญหาที่ตั้งไว้ในขั้นตอนแรก  ซึ่งใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ในการเขียนก่อน  (Common  Sense  and  Experience) 
   ข้อควรระวัง  ประโยคที่เขียนลงในกระดาษน่าจะเป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศ  คือ  เห็นภาพค่อนข้องชัดเจน  เพราะหากประโยคสั้นเกินไป  หรือมีความหมายกว้างเกินไป  จะทำให้เราไม่สามารถแปลงมันออกมาได้  และจะเสียเวลาเปล่าขั้นตอนที่  3  จัดกลุ่มกระดาษที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาอยู่ด้วยกัน
   ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันอ่านกระดาษแต่ละใบ  แล้วช่วยกันจัดกลุ่มว่าปัญหาใดคล้าย ๆ  กันเป็นเครือญาติกัน  ให้นำมาไว้ด้วยกัน  แล้วตั้งชื่อให้กลุ่มนั้น ๆ  แต่ในกรณีที่มีบางแผ่นไม่เข้ากลุ่มกับใครเลย  ก็ให้แยกไว้ต่างหาก  แล้วดูว่าแผ่นที่แยกออกมานั้นตอบปัญหาในขั้นตอนที่  1  หรือไม่  ถ้าตอบก็เก็บไว้  แต่ถ้าไม่ตอบก็ไม่ต้องสนใจ


ขั้นตอนที่  4  สรุปประเด็นปัญหา
   เมื่อแผนผังกลุ่มเครือญาติ  หรือแผนผังกลุ่มเชื่อมโยงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เราก็จะได้บทสรุปของหัวข้อที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่  1  เป็นประเด็นปัญหาที่มีความชัดเจน  ซึ่งได้มาจากความคิดของคนทุกคน

หลังจากตั้งชื่อหัวข้อในแต่ละกลุ่มแล้ว  เราก็สามารถสรุปให้ผู้ร่วมกลุ่มได้ว่าการลาออกของพนักงานสูง  เกิดจาก  4  หัวข้อใหญ่ ๆ  คือ
   1. เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้
   2. เรื่องสวัสดิการ
   3. เรื่องบุคคลในองค์กร
   4. ต้องการไปประกอบธุรกิจ
ซึ่งเราจะสามารถนำหัวข้อปัญหาเหล่านี้ไปหาแนวทางการแก้ไขต่อไป