อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 )
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

5S

ที่ปรึกษา 5ส


จุดมุ่งหวังในการนำกิจกรรม 5 ส. มาบริหารในองค์กร

   กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมิได้หมายถึงการผลิตเป็นจำนวนมากๆ แต่หมายรวมถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ประหยัดเวลาในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี กิจกรรม 5 ส. จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน กิจกรรม 5 ส. หมายถึง
   1. สะสาง: การแยกให้ชัดระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็นขจัดออกไป
   2. สะดวก: การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้
   3. สะอาด: การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ
   4. สุขลักษณะ: การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
   5. สร้างนิสัย: การปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

ความสําคัญของ 5 ส
   5 ส เป็นหลักเบื้องต้น / พื้นฐานเพื่อทําให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดปลอดภัย น่าอยู่
น่าทํางาน
   1.มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการเพิ่มผลผลิต
   2.มีความเกี่ยวข้องกับการประหยัดทรัพยากรและเวลา
   3.มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อถือของผู้รับบริการ
   4.มีความเกี่ยวข้องกับปัญหามลภาวะ
   5.มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทํางานเป็นทีมและความสามัคคีในหน่วยงาน

รูปแบบโครงการให้การปรึกษาและฝึกอบรม
   1.กำหนดแผนโครงการฝึกอบรมและให้การปรึกษา 1 รอบกิจกรรมภายในระยะเวลา 8 เดือน
   2.ว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เข้ามาอบรมให้ความรู้ และเป็นผู้แนะนำ (coach) ในการดำเนินโครงการร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
   3.ผู้บริหารระดับสูง (ประธานบริษัทฯ) เป็นประธานโครงการ เพื่อสนับสนุนและมุ่งมั่นให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
   4.ผู้บริหารระดับสูง (ประธานบริษัทฯ) ต้องแต่งตั้งคณะทำงาน และผู้ตรวจประเมิน 5 ส. ตามที่ ที่ปรึกษา (consultant) แนะนำ เพื่อรับผิดชอบในการรณรงค์ ปรับปรุงและตรวจสอบ ทุกฝ่าย/แผนก และหน่วยงาน และติดตามประเมินผล ตามที่ได้รับการมอบหมายจากที่ปรึกษา
   5.องค์กรต้องจัดหาบุคลากร ที่เป็นหน่วยงานหลักและผู้ประสานงาน (coordinator)  ในการศึกษาระบบกิจกรรม 5 ส. จากที่ปรึกษาทุกขั้นตอน อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรทั้งหมด ประชาสัมพันธ์ สร้างแจงจูงใจ แก่พนักงาน
   6.บริษัท ฯ ทำหน้าที่ในการ วางแผนโครงการ อบรม   เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ และวางระบบให้  กิจกรรม 5 ส. สามารถดำเนินโครงการในอนาคตได้

เป้าหมายโครงการ
   1.สถานที่ทำงานมีความ เป็นระเบียบ เรียบร้อยตามหลักมาตรฐาน 5 ส. และบริษัทฯ มีมาตรฐาน 5 ส. 1 ฉบับ
   2.พนักงานและบุคลากรมี จิตสำนึกทัศนคติและมีระเบียบ วินัยมากขึ้น ผลการตรวจประเมินคะแนน 5 ส. ต้องมากกว่า 70% ทุกพื้นที่
   3.มีการคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส. ของบริษัทฯ ทั้งระดับบริหารและพนักงาน 2 ทีม
   4.ดำเนินกิจกรรมครบทุกขั้นตอน 5 ส. (สะสาง, สะดวก,สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ที่มีการตรวจประเมินแข่งขันโดยคณะกรรมการ 5 ส. ของบริษัทฯ และประกาศผลหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี และใช้เป็นรูปแบบมาตรฐาน 5 ส. ขององค์กรต่อไป
   5.มีการนำกิจกรรม 5 ส. ไปปรับปรุงระบบการทำงานสู่การเพิ่มผลผลิต ที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรอย่างน้อย100,000 บาท

step ขั้นตอน M1 M2 M3 M4 M5 M6
Plan 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องกิจกรรม 5 ..          
  2. ผู้บริหารสูงสุดกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ..          
  3. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะดำเนินกิจกรรม 5 ..          
  4.ผู้บริหารสูงสุดประกาศ เจตนารมณ์การใช้ 5ส ในสถานประกอบการ ..          
  5.อบรมให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม และพนักงาน ..          
  6.แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ   ..        
  7.จัดทำมาตรฐาน 5 ส และ รายการตรวจประเมิน   .... ..      
  8.จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและเวลาทำ 5ส แต่ละโซน     ..      
Do

9.ดำเนินการทำ (Big Cleaning Day) โดยเน้นให้เกิด สะสาง สะดวก สะอาด และดำเนินการทำความสะอาดตามอำนาจหน้าที่
   - ดำเนินกลยุทธ์ป้ายแดง
   - เริ่มดำเนินกิจกรรม 5สประจำวัน

   - ถ่ายรูปเปรียบเทียบก่อน-หลังดำเนินกิจกรรม

   ..
..
..


.....
..
......
..
.....
..
Check 10. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 5       ..    
  11. อบรมให้ความรู้คณะผู้ตรวจประเมิน       ..    
  12. จัดทำแผนการตรวจประเมิน       ..    
  13.ดำเนินการตรวจประเมินตามแผนและสรุปผลการตรวจประเมิน
   - ระดับ1 พนักงานตรวจสอบด้วยตนเอง (ทุกวัน)
   - ระดับ2 ผู้ตรวจประเมินตรวจ (ทุกเดือน)
   - ระดับ3 TOP ตรวจ ( 6 เดือนครั้ง)
      ......
..

......
..
..
......
..
  14.สื่อสารผลการตรวจประเมินจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์         .. ..
Action

15. ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข/ประชุมทบทวนการบริหารกิจกรรม

        .. ..


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.net


ที่ปรึกษา 5ส